Заповед №ДС-ЗД-241 от 02.08.2016 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68970.502.482

Заповед №ДС-ЗД-241 о

 

З А П О В Е Д

№ДС - ЗД - 241

гр. Стара Загора        02.08.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 29.07.2016 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-192/23.06.2016 г. на Заместник областния управител, оправомощена със Заповед №РД-ЗД-179/15.06.2016 г. на Областния управител и изменена със Заповед №ДС-ЗД-228/22.07.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„МИКРА ГЛОБАЛ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 202301869 … за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 40 (четиридесет) кв.м, представляваща част на застроен поземлен имот с идентификатор 68970.502.482 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин осемдесет и две), целият с площ 69224 (шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и четири) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: кв. 17 (седемнадесет), парцел І (първи), при съседи на ПИ – скица №15-263077-02.06.2016 г.: 68970.502.481, 68970.502.474, 68970.502.272, 68970.502.380, 68970.502.381, 68970.502.608, 68970.502.625, 68970.502.326, 68970.502.622, 68970.502.613, съгласно одобрена схема за поставяне на маси с Протокол №13 от 30.03.2016 г. по точка 7.2 на ЕСУТ при Община Стара Загора.

За имота е съставен АДС (частна) №8630/14.06.2016 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №6577 от 15.06.2016 г., акт №85, том ХVІІ, н.д. №3528, партида:158760.

  1. Срок за отдаване на имота под наем: ТРИ години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 155 лв. (сто петдесет и пет лева), без ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена; Месечната наемна цена с ДДС е в размер на: 186 лв. (сто осемдесет и шест лева).
  4. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „МИКРА ГЛОБАЛ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 202301869, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 86 лв. (осемдесет и шест лева), представляваща: определената в т. 3 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 100 лв. (сто лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 372 лв. (триста седемдесет и два лева), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 4, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител