Заповед №ДС-ЗД-249 от 21.09.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в гр. Чирпан, УПИ І, кв.183

Заповед №ДС-ЗД-249 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 249

 

гр. Стара Загора                 21.09.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №24/10.08.2018  г. и Протокол №26/19.09.2018  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 07.09.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София, 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ І в кв. 183 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрен със Заповед №РД-09-8/08.01.1991 г., който съгласно АЧДС №3989/06.10.2004 г. е с площ 565 кв. м. (по скица №158/23.08.2018 г., издадена от Община Чирпан, с площ 535 кв. м.), при граници на имота: североизток – УПИ ХVІІІ, югоизток – УПИ ХХІІ, югозапад – УПИ ХVІІ3106, северозапад – улица.

Имотът е актуван с АЧДС №3989/06.10.2004 г. Данъчната оценка е в размер на: 8 927 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 10 300 лв. (десет хиляди и триста лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 31.10.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №508, етаж 5, всеки работен ден от 27.09.2018 г. до 29.10.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 27.09.2018 г. до 29.10.2018 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 15.10.2018 г. до 19.10.2018 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 258 – Екатерина Димитрова – старши експерт РДС в дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 26.09.2018 г.