Заповед №ДС-ЗД-265 от 23.07.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 18157.125.945.

Заповед №ДС-ЗД-265 о

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-265

гр. Стара Загора        23.07.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Заповед №ДС-ЗД-215 от 12.06.2015 г. на Областния управител за откриване на тръжната процедура и Протокол от 20.07.2015 г. от заседание на Комисия, назначена с моя Заповед №ДС-ЗД-215 от 12.06.2015 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„БУЛМЕТАЛ” АД, гр. Гурково, ЕИК 202189103, … за спечелило търг с тайно наддаване за продажба на имотчастна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18157.125.945 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, деветстотин четиридесет и пет) с площ от 3257 (три хиляди двеста петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-3/18.01.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-24-439/15.09.2011 г. на Началника на СГКК – Стара Загора, с ТПТ: територия на транспорта, с НТП: за ремонт и поддържане на транспортни средства, със стар идентификатор: 18157.125.107 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, сто и седем), с номер по предходен план: 00007 (нула, нула, нула, нула, седем), при граници: 18157.125.768 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, седемстотин шестдесет и осем), 18157.125.946 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, деветстотин четиридесет и шест), 18157.158.735 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто петдесет и осем, точка, седемстотин тридесет и пет), 18157.125.738 (осемнадесет хиляди сто петдесет и седем, точка, сто двадесет и пет, точка, седемстотин тридесет и осем) – Скица на поземлен имот №15-138104-02.04.2015 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №7779/29.04.2013 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Казанлък на 08.05.2013 г. с вх. рег. №3269, том 10, акт №85, н.д. №1975.

 

Продажната цена на гореописания имот е в размер на: 23 900 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, от които 2 000 лв. (две хиляди лева) са внесени от „БУЛМЕТАЛ” АД, гр. Гурково, ЕИК 202189103, като депозит за участие в търга.

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „БУЛМЕТАЛ” АД, гр. Гурково, ЕИК 202189103, следва да заплати:

  • По банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 22 473,60 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и три лева, шестдесет стотинки), включваща:
  • сумата от 21 900 лв. (двадесет и една хиляди и деветстотин лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 23 900 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева) и 2) приспаднатият депозит: 2 000 лв. (две хиляди лева);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 478 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева);
  • 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, в размер на: 95,60 лв. (деветдесет и пет лева, шестдесет стотинки);
  • Данък за прехвърляне на имуществото2% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ в размер на: 478 лв. (четиристотин седемдесет и осем лева) в полза на ОБЩИНА ГУРКОВО.

 

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора за продажба, като внесеният от него депозит се задържа.

Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 55, ал. 2 от ППЗДС).

Съгласно чл. 55, ал. 3 от ППЗДС – заповедта подлежи на обжалване от останалите участници в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител