Заповед №ДС-ЗД-270 от 31.07.2015 г. за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – ЧДС в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №140.

Заповед №ДС-ЗД-270 о

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-270

гр. Стара Загора     31.07.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, протокол от 20.07.2015 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-37/04.02.2015 г., както и Заповед №РД-ЗД-260/21.07.2015 г. на Областния управител

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

Прекратявам открития със Заповед №ДС-ЗД-216/12.06.2015 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост, а именно:

            СУТЕРЕН с обща площ 120,44 кв. м, ТЕРАСА ЮГ с площ 20 кв. м, представляващи част от масивна двуетажна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №140, която по КККР на града е с идентификатор №68850.518.14.1 с площ от 135 кв. м, на 2 етажа, МК, построена 1929 г., с предназначение: друг вид обществена сграда, както и незастроена част от ДВОРНО МЯСТО с площ 163 кв. м, съставляващо част от поземлен имот с идентификатор №68850.518.14, целият с площ 352 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с АДС (частна) №6215/12.06.2009 г., поради възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането и приключването на процедурата, а именно липсата на подадени заявления за участие в търга.

 

МАРИАНА КРЪСТЕВА

Заместник  областен управител

оправомощена със Заповед №РД-ЗД-260/21.07.2015 г.

на Областния управител