Заповед №ДС-ЗД-271 от 17.10.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ VІІ, кв.58

Заповед №ДС-ЗД-271 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 271

 

гр. Стара Загора                  17.10.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №29/26.09.2018 г. и Протокол №30/16.10.2018  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 15.10.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ VІІОБЩ. (седми), целият с площ 540 (петстотин и четиридесет) кв.м в кв. 58 (петдесет и осем) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №2151/03.10.2018 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота: североизток – УПИ VОБЩ, югоизток – УПИ VІІІОБЩ, югозапад – улица, северозапад – УПИ VІОБЩ.

Имотът е актуван с АЧДС №5201/18.04.2007 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора: R-5592 от 15.05.2007 г., том XVI, Акт №109, н.д. №3975. Данъчната оценка е в размер на: 1 126,20 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 10 000 лв. (десет хиляди лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 21.11.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 20.11.2018 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 22.10.2018 г. до 20.11.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 22.10.2018 г. до 20.11.2018 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 05.11.2018 г. до 09.11.2018 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 19.10.2018 г.