Заповед №ДС-ЗД-281 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост: ПИ №000414 по КВС на землище с. Мирово

Заповед №ДС-ЗД-281 о
Създадена: 15.09.2017 г.