Заповед №ДС-ЗД-294 от 02.11.2018 г. на Областния управител за прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в гр. Чирпан, УПИ І, кв.183

Заповед №ДС-ЗД-294 о

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 294

 

гр. Стара Загора  02.11.2018 г.

 

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 31.10.2018 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-249/21.09.2018 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

     Прекратявам открития със Заповед №ДС-ЗД-249/21.09.2018 г. търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, а именно:

      Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ І в кв. 183 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрен със Заповед №РД-09-8/08.01.1991 г., който съгласно АЧДС №3989/06.10.2004 г. е с площ 565 кв. м (по скица №158/23.08.2018 г., издадена от община Чирпан, с площ 535 кв. м), при граници на имота: североизток – УПИ ХVІІІ, югоизток – УПИ ХХІІ, югозапад – УПИ ХVІІ3106, северозапад – улица,

      поради възникване на обстоятелства, които правят невъзможно провеждането и приключването на процедурата, а именно: липсата на подадени заявления за участие в търга.

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

      Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 05.11.2018 г.
Последна редакция: 05.11.2018 г.