Заповед №ДС-ЗД-297 от 03.10.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ ІV, кв.58

Заповед №ДС-ЗД-297 о

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 297

 

гр. Стара Загора                 03.10.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №20/11.08.2017 г. и Протокол №24/29.09.2017  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад №3077z/29.09.2017 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ ІV (четвърти), целият с площ 545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м в кв. 58 (петдесет и осем) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №1768/25.08.2017 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота по АДС: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ ІІІ-584; при граници на имота по скица: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ І-584.

Имотът е актуван с АЧДС №5199/18.04.2007 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №5594 от 15.05.2007 г., Акт №111, том XVI, н.д. №3977, партида: 77496. Данъчната оценка е в размер на: 1 251,80 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 9 680 лв. (девет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 07.11.2017 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  5. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 06.10.2017 г. до 06.11.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 06.10.2017 г. до 06.11.2017 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 23.10.2017 г. до 27.10.2017 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 05.10.2017 г.