Заповед № ДС - ЗД – 3/ 08.01.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”.

Заповед № ДС - ЗД – 3/ 08.01.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”.

ЗАПОВЕД

№ ДС-ЗД-3

Стара Загора 08.0 1 .2015 г.

 

     На основание чл.124а, ал.3 и ал. 7, във връзка с чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) с вх. № ДС-572/04.12.2014 г. от Министерство на отбраната на Република България, чрез Георги Николов Йорданов – пълномощник на Министъра на отбраната

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

     На Министерство на отбраната на Република България, ЕИК 000695324, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Дякон Игнатий” № 3, представлявано от Министъра на отбраната – Николай Нанков Ненчев да възложи изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на „Оптична кабелна линия 1151 - 1151-113/ТШ2”, находяща се в неурбанизирани територии на община Стара Загора - землището на с. Змейово и община Мъглиж - землището на с. Ягода, област Стара Загора.  

     Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящото разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия. В него е предвидено трасето на оптичната кабелна линия „1151 – 1151 – 113/ ТШ2” да започне от технологична шахта „1151 – 113/ ТШ2”, която се изгражда по оптичната кабелна линия „122 – 124/ ТШ1-1 – 113” на км 219+628 на път I-5. Чрез изкопни и заривни работи и с полагане на HDPE тръба ф40 мм, трасето да се изгражда в обслужващата зона на път I-5 в посока гр. Казанлък до км 213+357 близо до разклона за с. Ягода, където да бъде изградена технологична шахта „1151-113/ТШ1” (под мостовото съоръжение на общинския път), за привързване  на оптична кабелна линия „1151 – 1151-113/ ТШ1 – 115-1151/ТШ2”. От технологична шахта „1151-113/ТШ1” трасето на оптична кабелна линия „1151 – 1151-113/ ТШ2” да продължи на запад по общински път до портала на обект „1151”, където да се изгради технологична шахта „1151/СТШ”.

     Към заявлението са приложени: Задание за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия” 1151-1151-113/ТШ2”, Становище изх. № 33-7171-1219 от 20.11.2014 г. на Министерство на културата относно съгласуване на проектното трасе, Становище изх. № КОС-01-3497 от 30.10.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора, че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда, Протокол за предварителен оглед за определяне на трасе /километрично положение/ на линеен обект от 02.12.2014 г. на ОПУ-Стара Загора и пълномощно от министъра на отбраната на Република България.

     Проектът да се изработи, съгласно определените със заданието параметри, от правоспособни технически лица, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закона за електронните съобщения, Закона за опазване на околната среда, Закона за пътищата, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

     ПУП-ПП да бъде изработен и процедиран съобразно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на действащата нормативна уредба.

     За частта от проектното трасе, попадаща в земеделски територии да се представи решение за утвърждаване на трасе съгласно чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ

     Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

     Проектът за ПУП - ПП за елементи на техническата инфраструктура,  следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал.12, т. 1 от ЗУТ и одобрени по реда на чл.129, ал.3, т. 1 от ЗУТ.

     Съгласно чл. 124 б, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, същата не подлежи на оспорване.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-01-08 22:00:00
Променена: 2021-05-16 13:02:39