Заповед №ДС-ЗД-308 от 28.08.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост.

Заповед №ДС-ЗД-308 о

 

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-308

гр. Стара Загора                 28.08.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-374 от 11.08.2015 г. и Протокол №11 от 26.08.2015 г. от заседание на комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-303 от 26.08.2015 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 кв. м площ от недвижим имот – публична държавна собственост, включваща:

  • 1 кв. м площ от петнадесетия етаж от 15МС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.29 по КККР на града, одобрени със заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 219,07 кв. м, заедно със 102,324 кв. м ид. части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, намиращ в сграда №2,  разположена в ПИ с идентификатор 68850.516.15, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108, ет. 15, актувана с АДС (публична) №7633/11.02.2013 г.;
  • 3 кв. м площ от покрива на високото тяло на административната сграда на Областна администрация Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ПЕТ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 140 лв. (сто и четиридесет лева), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 06.10.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 50 лв. (петдесет лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF. Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 04.09.2015 г. до 05.10.2015 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 04.09.2015 г. до 05.10.2015 г. (включително).

10. Оглед на обектите се извършва: от 28.09.2015 г. до 02.10.2015 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

11. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител