Заповед №ДС-ЗД-31 от 24.02.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 81414.502.3108 по КККР на гр. Чирпан

Заповед №ДС-ЗД-31 от 24.02.2020 г. за откриване на електронен търг за продажба на ПИ 81414.502.3108 по КККР на гр. Чирпан

З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД – 31

гр. Стара Загора  24.02.2020 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №26 от 18.11.2019 г., Протокол №2 от 10.02.2020 г. и Протокол №4 от 19.02.2020 г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад (№3106z) от 13.02.2020 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от управителя – инж. Димо Кирев Димов,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

      Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3108 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540 от 03.09.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 536 кв. м, с ТПТ: Урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: І, при съседи: 81414.502.3106, 81414.502.3927, 81414.502.3928, 81414.502.3931, 81414.502.4240 – Скица на ПИ №15-158538-17.02.2020 г.

Имотът е актуван с АЧДС №9530/30.01.2020 г., утвърден от Областния управител на област Стара Загора, вписан в Служба по вписванията – Чирпан с вх. №254/04.02.2020 г., том 1, под №81, н. д. №82. Данъчната оценка е: 7029,10 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 9 080 лв. (девет хиляди и осемдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: Цената, достигната на търга, се заплаща чрез банков превод по начина и в срока, указани в заповедта и в проекта на договор.

Доставката е облагаема съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

  1. Стъпка на наддаване: 500 лв. (петстотин лева), без включен ДДС.
  2. Депозит за участие: 1000 лв. (хиляда лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД – UNCRBGSF. Внесеният депозит не се олихвява.
  3. Срокът на валидност на процедурата е: 3 (три) месеца, считано от датата на публикуване на заповедта на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публичните предприятия и контрол, с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 54а, ал. 4 от ППЗДС, когато първият кандидат се регистрира за участие в електронния търг през някой от последните 15 (петнадесет) работни дни от валидността на процедурата.
  4. Срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 (дванадесет) работни дни до 23:59 часа, считано от регистрацията за участие на първия кандидат. 
  5. Търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия кандидат.
  6. Търгът ще се проведе от 13,00 часа българско време и е с продължителност от 1 (един) астрономически час.
  7. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до изтичането на 12 (дванадесет) работни дни от регистрацията на първия кандидат за търга, отброени от електронната платформа, в който срок всяко лице може да се регистрира като кандидат в същия търг с подаването на изискуемите документи. Предварителна заявка за оглед в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

За участие в електронния търг посетете следната интернет страница: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/32

Създадена: 2020-02-26 13:43:42
Променена: 2020-07-12 16:20:35