Заповед №ДС-ЗД-315 от 23.10.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-315 о

 

З а п о в е д

 

№ДС – ЗД – 315

 

гр. Стара Загора     23.10.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 18.10.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-280 от 12.09.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„БУЛСАТКОМ” ЕАД, гр. София, ЕИК 130408101, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 5 кв.м. (пет кв.м), съставляваща част от покрива на високото тяло от сградата на Областна администрация Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляваща по КККР на града, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, СГРАДА с идентификатор 68850.516.15.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две), с функционално предназначение: Административна, делова сграда, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Имотът представлява част от сграда, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.

  1. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 168 лв. (сто шестдесет и осем лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена; Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на: 201,60 лв. (двеста и един лева, шестдесет стотинки).
  4. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „БУЛСАТКОМ” ЕАД, гр. София, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 101,60 лв. (сто и един лева, шестдесет стотинки), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 100 лв. (сто лева).

*НАЕМАТЕЛЯТ - „БУЛСАТКОМ” ЕАД, гр. София, ЕИК 130408101 е заплатил по Договор за наем №Д-ДС-58 от 21.11.2012 г. по банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 403,20 лв. (четиристотин и три лева, двадесет стотинки), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски. Същата, по искане на наемателя, няма да бъде върната при прекратяване на Договор № Д-ДС-58/21.11.2012 г., а ще послужи като гаранция при сключване на договора за наем, въз основа на настоящата заповед, предвид определената еднаква тръжна месечна наемна цена.

        

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 24.10.2017 г.
Последна редакция: 24.10.2017 г.