Заповед №ДС-ЗД-319 от 23.11.2018 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ VІІ, кв. 58

Заповед №ДС-ЗД-319 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 319

 

гр. Стара Загора                 23.11.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол от 21.11.2018 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-271 от 17.10.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

ИВАН СЛАВОВ …, за спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имотчастна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ VІІОБЩ. (седми), целият с площ 540 (петстотин и четиридесет) кв.м в кв. 58 (петдесет и осем) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №2151/03.10.2018 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота: североизток – УПИ VОБЩ, югоизток – УПИ VІІІОБЩ, югозапад – улица, северозапад – УПИ VІОБЩ.

Имотът е актуван с АЧДС №5201/18.04.2007 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора: R-5592 от 15.05.2007 г., том XVI, Акт №109, н.д. №3975. Данъчната оценка е в размер на: 1 126,20 лв.

 

Продажната цена на гореописания имот е в размер на: 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева), без включен ДДС, от които 2 000 лв. (две хиляди лева) са внесени от ИВАН СЛАВОВ, като депозит за участие в търга.

 

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта ИВАН СЛАВОВ, следва да заплати:

  • По банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 10 852 лв. (десет хиляди осемстотин петдесет и два лева), включваща:
  • сумата от 8 500 лв. (осем хиляди и петстотин лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева) и 2) приспаднатият депозит: 2 000 лв. (две хиляди лева);
  • 20 % ДДС върху данъчната основа, определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, съобразно чл. 15 от ППЗДДС, в размер на: 2 142 лв. (две хиляди сто четиридесет и два лева);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 210 лв. (двеста и десет лева);
  • По банкова сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG62UNCR70008422236384, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, гр. Стара Загора – UNCRBGSF, код за вид плащане: 442500, сумата от: 262,50 лв. (двеста шестдесет и два лева, петдесет стотинки), представляваща: данък за прехвърляне на имуществото2,5% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ.
  • По банкова сметка на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (IBAN) BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код на “ТОКУДА БАНК” АД – CREXBGSF, сума в размер на: 10,50 лв. (десет лева, петдесет стотинки), представляваща такса вписване 0,1% от цената на имота, но не по-малко от 10 лв., съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията,.
  • Доставката е облагаема съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

 

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

 

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

 

Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 55, ал. 2 от ППЗДС).

 

Съгласно чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заповедта подлежи на обжалване от останалите участници в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 28.11.2018 г.
Последна редакция: 28.11.2018 г.