Заповед №ДС-ЗД-327/21.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост

Заповед №ДС-ЗД-327/2

ЗАПОВЕД

№ДС-ЗД-327

гр. Стара Загора          21.10.2016 г.

 

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-342/30.09.2016 г.,  Протокол №10/14.10.2016 г. от заседание на комисия, назначена с Моя заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г., изменена със Заповед №ДС-ЗД-268/29.08.2016 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

            - ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 12,30 кв. м, находящо се на първия етаж на ниското тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.1.11, намиращ се в сграда №1, с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15, брой нива на обекта: 1, актувано с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.;

            - ПОМЕЩЕНИЕ с площ 103,10 кв. м, находящо се на първия етаж на ниското тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.1.8, намиращ се в сграда №1, с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.516.15, брой нива на обекта: 1, актувано с АДС (публична) №8514/04.11.2015 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотите се отдават под наем ЗАЕДНО за срок от ДЕСЕТ години.

3. Предназначение на имотите: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 1 670 лв. (хиляда шестстотин и седемдесет лева), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 28.11.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 300 лв. (триста лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 27.10.2016 г. до 25.11.2016 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 27.10.2016 г. до 25.11.2016 г. (включително).

10. Оглед на обектите се извършва: от 07.11.2016 г. до 11.11.2016 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.  

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител