Заповед №ДС-ЗД-334 от 08.11.2017 г. на Областния управител за прекратяване на процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ ІV, кв.58

Заповед №ДС-ЗД-334 о

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 334

 

гр. Стара Загора                 08.11.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от 07.11.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена с Моя Заповед №ДС-ЗД-297 от 03.10.2017 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Обявявам за непроведен открития с Моя Заповед №ДС-ЗД-297 от 03.10.2017 г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, а именно: Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ ІV (четвърти), целият с площ 545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м в кв. 58 (петдесет и осем) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №1768/25.08.2017 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота по АДС: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ ІІІ-584; при граници на имота по скица: североизток – УПИ V, югоизток – УПИ VІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ І-584, актуван с АЧДС №5199/18.04.2007 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №5594 от 15.05.2007 г., акт №111, том XVI, н.д. №3977, партида: 77496, с данъчна оценка в размер на: 1 251,80 лв.
  2. На основание чл. 46 от ППЗДС прекратявам процедурата по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от същата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, както и на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора в три дневен срок от издаването й.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител