Заповед №ДС-ЗД-379 от 12.10.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост в гр. Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-379 о

 

 З а п о в е д

№ДС-ЗД-379

гр. Стара Загора        12.10.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 06.10.2015 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-308 от 28.08.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 1. „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, гр. София, ЕИК 130081393 …, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 4 кв. м площ от недвижим имот - публична държавна собственост, включваща:

  • 1 (един) кв.м площ от петнадесетия етаж от 15МС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.29 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две, точка, двадесет и девет) по КККР на града, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ 219,07 (двеста и деветнадесет цяло и седем стотни) кв.м, заедно със 102,324 (сто и две цяло триста двадесет и четири хилядни) кв.м идеални части от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, намиращ в СГРАДА №2 (две), разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), етаж 15 (петнадесет), актуван с АДС (публична) №7633/11.02.2013 г.,
  • 3 (три) кв.м площ от покрива на високото тяло на административната сграда на Областна администрация Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляваща по КККР на града СГРАДА с идентификатор 68850.516.15.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две), с функционално предназначение: административна, делова сграда, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.
  1. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 150 лв. (сто и петдесет), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена. Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на:180 лв. (сто и осемдесет лева).

 

  1. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, гр. София, ЕИК 130081393 …, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 130 лв. (сто и тридесет лева), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 50 лв. (петдесет лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 360 лв. (триста и шестдесет лева), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

 

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител