Заповед №ДС-ЗД-381 от 08.12.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост – ПИ 68850.209.70

Заповед №ДС-ЗД-381 о

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 381

 

гр. Стара Загора                 08.12.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-292/27.06.2017 г., Протокол  №26/30.10.2017 г. и Протокол №27/27.11.2017  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител, и Оценителски доклад №3079z/17.11.2017 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.209.70 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста и девет, точка, седемдесет) по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 9 (девет) кв.м, с ТПТ: Територия на транспорта, с НТП: За съоръжение за електропровод, номер по предходен план: 003070 (нула, нула, три, нула, седем, нула), при съседи от всички страни: 68850.209.896 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста и девет, точка, осемстотин деветдесет и шест) – Скица на ПИ №15-38242/10.08.2017 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора. Данъчната оценка е в размер на: 106,40 лв. (сто и шест лева, четиридесет стотинки).

За имота е съставен АЧДС №8849/21.09.2017 г. в управление на Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №10341 от 25.09.2017 г., акт №153, том XХVI, R 10297, партида: 177260.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 225 лв. (двеста двадесет и пет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 16.01.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  5. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 15.12.2017 г. до 15.01.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 15.12.2017 г. до 15.01.2018 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 03.01.2018 г. до 10.01.2018 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител