Заповед №ДС-ЗД-408 от 16.12.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед №ДС-ЗД-408 о

 

З А П О В Е Д

№ ДС – ЗД – 408

гр. Стара Загора        16.12.2016 г.

 

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-342#10/06.12.2016 г., Протокол №14/14.12.2016 г. от заседание на комисия, назначена с Моя заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г., изменена със Заповед №ДС-ЗД-268/29.08.2016 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

100 кв. м от застроен поземлен имот с идентификатор 68850.516.15 по КККР на  град Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на СГКК, целият с площ 2830 кв. м, с адрес: гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. Имотът е актуван с АДС (частна) №7522/06.12.2012 г. В поземления имот са построени сграда с идентификатор 68850.516.15.1, представляваща „Административна, делова сграда”, на 2 етажа, със ЗП 1624 кв. м  и сграда с идентификатор 68850.516.15.2, представляваща „Административна, делова сграда”, на 15 етажа, със ЗП 262 кв. м.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ДЕСЕТ години.

3. Предназначение на имотите: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 504 лв. (петстотин и четири лева), без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 20.01.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 200 лв. (двеста лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 22.12.2016 г. до 19.01.2017 г. (вкл.), след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 22.12.2016 г. до 19.01.2017 г. (включително).

10. Оглед на обекта се извършва: от 09.01.2017 г. до 13.01.2017 г. (вкл.) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора. 

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – Старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител