Заповед № ДС - ЗД – 449/ 09.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за обект: "Електропровод 110kV, извод "Любеново"- реконструкция, подмяна сечението с 400мм2. Актуализация"

Заповед № ДС - ЗД – 449/ 09.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за обект: "Електропровод 110kV, извод "Любеново"- реконструкция, подмяна сечението с 400мм2. Актуализация"

З А П О В Е Д

№  ДС- ЗД- 449

 

Стара Загора     09.11.2015 г.

        На основание чл.129, ал.3, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №3 от 22.10.2015 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ДС-364/04.08.2015 г. от инж. Андон Петров Андонов – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево.

 

ОДОБРЯВАМ:

 

        Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Любеново“ – реконструкция, подмяна сечението с 400мм². Актуализация“, находящ се в землищата на с.Трояново и с.Любеново, община Раднево и землищата на с.Обручище и гр.Гълъбово, Община Гълъбово, Област Стара Загора.

        Възложител на обекта е „Мини Марица - Изток“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров“ №13, община Раднево, област Стара Загора, представлявано от инж. Андон Петров Андонов – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

        Проектант на обекта е „МИНПРОЕКТ“ ЕАД, с адрес гр.София 1756, бул. „Климент Охридски“ №14.

        Обектът е II – втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.2, буква „б” от Закона за устройство на територията и чл. 4, ал.2, т. 1 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

        Настоящият проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) преминаваща през територията на землищата на следните населени места: с.Трояново /ЕКАТТЕ 73225, община Раднево /КВС/, Област Стара Загора; с. Трояново /ЕКАТТЕ 73225, община Раднево /КК/, Област Стара Загора ; с. Любеново /ЕКАТТЕ 44540, община Раднево /КВС/, Област Стара Загора ; с.Обручище /ЕКАТТЕ 53134, община Гълъбово /КВС/, Област Стара Загора; гр. Гълъбово /ЕКАТТЕ 18280, община Гълъбово /КВС/, Област Стара Загора.

        Видно от приложените констативни актове от Община Раднево и Община Гълъбово в законоустановения срок срещу проекта няма постъпили възражения.

        Трасето на електропровода преминава през следните имоти:

        В землището на с.Трояново,общ. Раднево: Имот № 73225.0000.126 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.128 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.132 – Общинска частна собственост; Имот № 73225.0000.134 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.136 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.139 – Общинска частна собственост; Имот № 73225.0000.140 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.141 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.142 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.144 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.145 – Общинска частна собственост; Имот № 73225.0000.168 – Общинска публична собственост; Имот № 73225.0000.224 – собственост на „Мини Марица Изток“ ЕАД; Имот № 73225.0000.238 – собственост на „Мини Марица Изток“ ЕАД; Имот № 73225.0043.009 – частна собственост; Имот № 73225.0043.010 – частна собственост; Имот № 73225.0043.011 – частна собственост; Имот № 73225.0046.001 – частна собственост; Имот № 73225.0046.002 – частна собственост; Имот № 73225.0046.003 – частна собственост; Имот № 73225.0046.004 – частна собственост; Имот № 73225.0046.030 – частна собственост; Имот № 73225.0046.031 – частна собственост; Имот № 73225.0046.032 – частна собственост; Имот № 73225.0046.033 – частна собственост; Имот № 73225.0046.034 – частна собственост; Имот № 73225.0046.037 – частна собственост; Имот № 73225.0047.007 – частна собственост; Имот № 73225.0047.008 – частна собственост; Имот № 73225.0047.009 – частна собственост; Имот № 73225.0047.010 – частна собственост; Имот № 73225.0047.011 – частна собственост; Имот № 73225.0047.021 – частна собственост; Имот № 73225.0047.022 – частна собственост; Имот № 73225.0047.023 – частна собственост; Имот № 73225.0047.024 – частна собственост; Имот № 73225.0047.025 – частна собственост; Имот № 73225.0047.026 – частна собственост; Имот № 73225.0048.008 – частна собственост; Имот № 73225.0048.012 – частна собственост; Имот № 73225.0048.013 – частна собственост; Имот № 73225.0048.023 – частна собственост; Имот № 73225.0050.020 – частна собственост; Имот № 73225.0050.021 – частна собственост; Имот № 73225.0050.022 – частна собственост; Имот № 73225.0050.025 – частна собственост; Имот № 73225.0050.026 – частна собственост; Имот № 73225.0101.348 – Държавна частна собственост- „Мини Марица Изток“ ЕАД;

        В землището на с.Любеново,общ. Раднево: Имот № 44540.0000.214 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.215 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.217 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.224 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.229 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.243 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.261 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.262 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.274 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0000.278 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.291 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.293 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината; Имот № 44540.0000.326 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.332 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.335 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.338 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.345 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината; Имот № 44540.0000.347 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.349 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.350 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.353 – Общинска публична собственост Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; Имот № 44540.0000.354 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината; Имот № 44540.0000.357 – Държавна публична собственост; Имот № 44540.0000.362 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.365 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.366 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0000.370 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.371 – Държавна публична собственост; Имот № 44540.0000.372 – Държавна частна собственост; Имот № 44540.0000.378 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината; Имот № 44540.0000.385 – Държавна публична собственост; Имот № 44540.0000.387 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.393 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.424 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината;  Имот № 44540.0000.439 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.440 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.447 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.454 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.474 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.476 – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвано от Общината; Имот № 44540.0000.531 – Държавна публична собственост; Имот № 44540.0000.533 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.535 – Общинска публична собственост; Имот № 44540.0000.553 – Държавна публична собственост; Имот № 44540.0038.001 – частна собственост; Имот № 44540.0039.001 – частна собственост; Имот № 44540.0039.005 – частна собственост; Имот № 44540.0039.009 – частна собственост; Имот № 44540.0039.010 – частна собственост; Имот № 44540.0039.011 – частна собственост; Имот № 44540.0039.014 – частна собственост; Имот № 44540.0039.015 – частна собственост; Имот № 44540.0039.016 – частна собственост; Имот № 44540.0039.018 – частна собственост; Имот № 44540.0039.019 – частна собственост; Имот № 44540.0039.022 – частна собственост; Имот № 44540.0039.025 – частна собственост; Имот № 44540.0039.026 – частна собственост; Имот № 44540.0039.027 – частна собственост; Имот № 44540.0041.002 – частна собственост; Имот № 44540.0042.001 – частна собственост; Имот № 44540.0042.002 – частна собственост; Имот № 44540.0042.003 – частна собственост; Имот № 44540.0044.002 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0044.012 – Собственост на обществена организация; Имот № 44540.0044.014 – частна собственост; Имот № 44540.0045.011 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0053.014 – частна собственост; Имот № 44540.0055.010 – частна собственост; Имот № 44540.0055.026 – частна собственост; Имот № 44540.0055.027 – частна собственост; Имот № 44540.0055.028 – частна собственост; Имот № 44540.0056.001 – частна собственост; Имот № 44540.0058.016 – частна собственост; Имот № 44540.0058.053 – частна собственост; Имот № 44540.0058.058 – частна собственост; Имот № 44540.0058.059 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0058.060 – Общинска частна собственост; Имот № 44540.0060.002 – частна собственост; Имот № 44540.0060.004 – частна собственост; Имот № 44540.0060.008 – частна собственост; Имот № 44540.0060.009 – частна собственост; Имот № 44540.0060.010 – частна собственост; Имот № 44540.0060.011 – частна собственост; Имот № 44540.0060.014 – частна собственост; Имот № 44540.0060.019 – частна собственост; Имот № 44540.0060.020 – частна собственост; Имот № 44540.0060.023 – частна собственост; Имот № 44540.0060.024 – частна собственост; Имот № 44540.0061.015 – частна собственост; Имот № 44540.0061.016 – частна собственост; Имот № 44540.0061.017 – частна собственост; Имот № 44540.0061.019 – частна собственост; Имот № 44540.0061.025 – частна собственост; Имот № 44540.0061.026 – частна собственост; Имот № 44540.0061.027 – частна собственост; Имот № 44540.0061.028 – частна собственост; Имот № 44540.0061.029 – частна собственост; Имот № 44540.0061.030 – частна собственост; Имот № 44540.0061.031 – Собственост на Обществена организация; Имот № 44540.0061.039 – частна собственост; Имот № 44540.0061.040 – частна собственост; Имот № 44540.0061.041 – частна собственост; Имот № 44540.0061.042 – частна собственост; Имот № 44540.0061.043 – частна собственост; Имот № 44540.0062.001 – частна собственост;

        В землището на с.Обручище,общ. Гълъбово: Имот № 53134.0000.008 – Общинска частна собственост; Имот № 53134.0000.109 – Общинска частна собственост; Имот № 53134.0001.763 – Общинска публична собственост; Имот № 53134.0001.764 – Общинска публична собственост; Имот № 53134.0001.765 – Общинска публична собственост; Имот № 53134.0011.003 – частна собственост; Имот № 53134.0011.004 – частна собственост; Имот № 53134.0011.005 – частна собственост; Имот № 53134.0011.006 – частна собственост; Имот № 53134.0013.001 – частна собственост; Имот № 53134.0013.002 – частна собственост;

        В землището на гр. Гълъбово,общ. Гълъбово: Имот № 18280.0000.051 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.052 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.072 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.086 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.087 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.088 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.095 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.131 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.142 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.146 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.195 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.196 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.201 – Общинска частна собственост; Имот № 18280.0000. 202 – Общинска частна собственост; Имот № 18280.0000.206 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.315 – Държавна публична собственост; Имот № 18280.0000.377 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.391 – Държавна частна собственост; Имот № 18280.0000.409 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.597 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.722 – частна собственост; Имот № 18280.0000.778 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.809 – Общинска частна собственост; Имот № 18280.0000.838 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0000.984 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0001.005 – частна собственост; Имот № 18280.0021.001 – частна собственост; Имот № 18280.0021.007 – частна собственост; Имот № 18280.0021.008 – частна собственост; Имот № 18280.0021.009 – частна собственост; Имот № 18280.0021.012 – частна собственост; Имот № 18280.0021.013 – частна собственост; Имот № 18280.0021.015 – частна собственост; Имот № 18280.0021.016 – частна собственост; Имот № 18280.0021.026 – частна собственост; Имот № 18280.0021.027 – частна собственост; Имот № 18280.0022.019 – частна собственост; Имот № 18280.0022.020 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0023.008 – частна собственост; Имот № 18280.0027.001 – частна собственост; Имот № 18280.0027.002 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0027.004 – частна собственост; Имот № 18280.0027.005 – частна собственост; Имот № 18280.0027.008 – частна собственост; Имот № 18280.0027.010 – частна собственост; Имот № 18280.0027.011 – частна собственост; Имот № 18280.0027.012 – частна собственост; Имот № 18280.0027.013 – частна собственост; Имот № 18280.0027.019 – частна собственост; Имот № 18280.0027.020 – частна собственост; Имот № 18280.0027.025 – частна собственост; Имот № 18280.0027.026 – частна собственост; Имот № 18280.0027.027 – частна собственост; Имот № 18280.0027.028 – частна собственост; Имот № 18280.0027.029 – частна собственост; Имот № 18280.0039.001 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0039.020 – частна собственост; Имот № 18280.0039.021 – частна собственост; Имот № 18280.0039.023 – частна собственост; Имот № 18280.0040.002 – частна собственост; Имот № 18280.0040.003 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0040.010 – частна собственост; Имот № 18280.0041.011 – частна собственост; Имот № 18280.0047.001 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0047.029 – частна собственост; Имот № 18280.0048.001 – частна собственост; Имот № 18280.0048.002 – частна собственост; Имот № 18280.0048.003 – частна собственост; Имот № 18280.0080.024 – частна собственост; Имот № 18280.0080.025 – частна собственост; Имот № 18280.0080.026 – частна собственост; Имот № 18280.0080.027 – частна собственост; Имот № 18280.0080.028 – частна собственост; Имот № 18280.0080.030 – частна собственост; Имот № 18280.0080.031 – частна собственост; Имот № 18280.0080.032 – частна собственост; Имот № 18280.0080.033 – частна собственост; Имот № 18280.0081.005 – частна собственост; Имот № 18280.0081.006 – частна собственост; Имот № 18280.0082.024 – частна собственост; Имот № 18280.0082.025 – частна собственост; Имот № 18280.0084.010 – частна собственост; Имот № 18280.0084.011 – частна собственост; Имот № 18280.0084.012 – частна собственост; Имот № 18280.0084.013 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0084.014 – частна собственост; Имот № 18280.0084.018 – Общинска публична собственост; Имот № 18280.0084.019 – частна собственост; Имот № 18280.0085.020 – частна собственост; Имот № 18280.0085.021 – частна собственост; Имот № 18280.0085.022 – частна собственост; Имот № 18280.0085.023 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0086.002 – Собственост на обществена организация; Имот № 18280.0300.001 – Държавна частна собственост; Имот № 18280.0301.001 – Държавна частна собственост;Имот № 18280.0303.001 – Държавна частна собственост.

        Общата дължина на трасето е 11,737км в землищата на с.Трояново и с.Любеново, община Раднево и землищата на с.Обручище и гр.Гълъбово, Община Гълъбово, Област Стара Загора.

        Изготвени са регистри на имотите за всяко землище поотделно, като са отразени попадащи под ограничение имоти и имоти подлежащи на отчуждаване. Таблиците съдържат номера на имотите, ВТП, НТП, категория, площ на имота, засегната  площ, вид собственост, име и ЕГН на собственика за всяко землище поотделно.

        Направени са и баланси на площите за всяко землище поотделно.

        С Разрешение №7/18.02.2010г. на Областния управител на oбласт Стара Загора се възлага изработване на ПУП – ПП и трасировъчен план за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Любеново“ – реконструкция, подмяна сечението с 400мм². Актуализация.

        С протокол №1/26.02.2013г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията, Протокол №22 от 27.03.2013г. и решение №244 е съгласуван ПУП- ПП, в частта му преминаваща през землищата на с.Обручище и гр.Гълъбово. Приложено е и удостоверение към решение №244 на Общински съвет към община Гълъбово.

        С протокол №2/12.02.2013г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията, протокол №24/25.04.2013г. на Общински съвет към община Раднево и решение №417 се дава предварително съгласие за прокарване на електропровода, в частта му преминаваща през землищата на с.Трояново и с.Любеново, община Раднево, област Стара Загора. Приложено е и удостоверение към решение №417 на Общински съвет към община Раднево.

        Приложено е съгласувателно здравно заключение, изх. №АУ-795/20.05.2013г. от Регионална здравна инспекция - Стара Загора към Министерство на здравеопазването.

        Със становище вх.№293/04.06.2013г. от ръководител отдел ЕСР „М. Изток“, е одобрена еднолинейна схема на мрежа 110кV, собственост на „Мини Марица- Изток“ ЕАД.

        Със становище изх. №756 от 20.06.2013г. на „Областно пътно управление“ Стара Загора, се дава положително становище на проекта преминаващ  в обхвата на път III-554 /Раднево – Гълъбово/, надземно пресичане при км 36+812.

        В писмо изх.№КОС-01-2722 от 23.07.2013г. Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора към Министерство на околната среда и водите констатира, че за реализирането на обект не е необходимо решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, издаване на становище по екологична оценка или решение за оценка на съвместимостта.

        Представен е протокол от 27.06.2013г. за обществено обсъждане на проекта. Приложено е съгласувателно писмо от 13.08.2013г. на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

        Писмо изх.№ВК-01-109/12.02.2013г. на Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район с център Пловдив, за това че е необходило 30-дневно предварително писмено уведомяване  за въздушно преминаване на трасето над водни обекти, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и чл. 14, т. 3 от Наредба за ползването на повърхностните води.

        Проекта е съгласуван от НКЖИ, с писмо изх.№ЖИ-11452 от 17.04.2014г., в частта му в районите на пресичане с жп линия Нова Загора-Симеоново на км 16+580 и 24+537;

        С писмо изх.№2392 от 21.11.2014г.на Регионална дирекция по горите- Стара Загора към Министерство на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по горите, проектът е съгласуван за частта му, находяща се в землището на гр.Гълъбово;

        Приложено е съгласувателно писмо изх.№1817 от 03.11.2014г. от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа- Стара Загора.

        Приложено е писмо изх.№АО-397/17.07.2015г. от Министерство на земеделието и храните и решение №К33-12/11.06.2015г. на Комисия за земеделските земи, на основание чл.22, ал.1 и във връзка с чл.19 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

        По реда на чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява и се съобщава с обнародване в „Държавен вестник”.

        След  влизане в сила на  ПУП-ПП за горепосочения обект, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за енергетиката, възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите, през които преминава електропровода и които граничат с него, приложен към проекта.

        Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора, чрез Областния  управител на област Стара Загора.

 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-11-09 22:00:00
Променена: 2021-05-16 12:41:43