Заповед № ДС - ЗД – 452/ 10.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”

Заповед № ДС - ЗД – 452/ 10.11.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1 – 115-1151/ТШ2”

З А П О В Е Д

 

№ ДС-ЗД- 452

Стара Загора   10.11.2015 г.

 

        

         На основание чл.129, ал.3, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №2 от 22.10.2015 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ДС-371/15.09.2015г. от Министерство на отбраната на Република България, чрез Георги Николов Йорданов- пълномощник на Министъра на отбраната.

 

ОДОБРЯВАМ:

         Подробен устройствен план- парцеларен план обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, землища на с.Ръжена, с.Кънчево, с.Розово, с.Бузовград и гр.Казанлък, Община Казанлък, Област Стара Загора и землища на с.Ягода и с.Тулово, Община Мъглиж, Област Стара Загора,

         Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявано от Георги Николов Йорданов -  пълномощник на Министъра на отбраната.

         Проектант на обекта е „ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС “ ЕАД, гр. София с адрес на управление гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №1.

         Обектът е III – трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

         Настоящият проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) преминаващ през територията на землищата на следните населени места: с.Ягода /ЕКАТТЕ 87212/ и с.Тулово /ЕКАТТЕ 73420/, Община Мъглиж, Област Стара Загора и с.Ръжена /ЕКАТТЕ 63570/, с.Кънчево /ЕКАТТЕ 40868/, с.Розово /ЕКАТТЕ 62983/, с.Бузовград /ЕКАТТЕ 06848/ и гр.Казанлък /ЕКАТТЕ 35167/, Община Казанлък, Област Стара Загора.

         Видно от приложените констативни актове от Община Казанлък  и Община Мъглиж в законоустановения срок срещу проекта няма постъпили възражения.

         Трасето на електропровода преминава през следните имоти:

         В землището на с. Ягода ,общ. Мъглиж:

         Имот № 000433 – Държавна публична собственост; Имот № 000348 – Държавна частна собственост; Имот № 000367 – Общинска публична собственост; Имот № 000359 – Общинска публична собственост.

         В землището на с. Тулово ,общ. Мъглиж:

         Имот № 000479 – Общинска публична собственост.

         В землището на с. Ръжена ,общ. Казанлък:

         Имот № 000183 – Държавна публична собственост; Имот № 000051 – Общинска публична собственост; Имот № 000217 – Общинска публична собственост.

         В землището на с. Кънчево ,общ. Казанлък:

         Имот № 000101 – Общинска публична собственост; Имот № 000200 – Общинска публична собственост; Имот № 000116 – Общинска публична собственост; Имот № 000123 – Общинска публична собственост.

         В землището на с. Розово ,общ. Казанлък:

         Имот № 000151 – Общинска публична собственост; Имот № 000073 – Общинска публична собственост.

         В землището на с. Бузовград ,общ. Казанлък:

         Имот № 000051 – Общинска публична собственост; Имот № 000119 – Общинска публична собственост; Имот № 000003 – Държавна публична собственост.

         В землището на гр. Казанлък ,общ. Казанлък:

         Имот № 000310 – Държавна публична собственост; Имот № 000602 – Държавна публична собственост.

         Изготвени са регистри на имотите за всяко землище поотделно, като са отразени засегнатите от трасето имоти, дължина на трасето, площта на сервитута, собственост, собственик и начин на трайно ползване. Приложени са и баланси на площите по нов начин на трайно ползване, по вид собственост и по видове територии по предназначение.

         Със Заповед № ДС-ЗД-132/08.04.2015 г. на Областния управител на oбласт Стара Загора се разрешава изработване на ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, възложител Министерство на отбраната на Република България, представлявано от Министъра на отбраната Николай Нанков Ненчев.

         Приложено е становище на Министерство на културата с изх. №33-НН-126/ 02.02.2015г.

         С писмо изх.№КОС-01-232 от 22.01.2015 г.Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора към Министерство на околната среда и водите констатира, че за реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

         С решение №1362 от 09.07.2015г. Общински съвет Казанлък дава предварително съгласие за определяне на Оптични кабелни трасета в следните землища на Община Казанлък: Ръжена ЕКАТТЕ: 63570, Розово, ЕКАТТЕ:62983, Кънчево, ЕКАТТЕ:40868, Бузовград ЕКТТЕ: 06848, Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167.

         С решение №790 от 30.04.2015г. Общински съвет Мъглиж дава предварително съгласие за учредяване на право на прокарване за: имот №000367 в землището на с. Ягода, имот №000359 в землището на с. Ягода и имот №000479 в землището на с. Тулово;

         Приложено е Писмо изх. №53-00-496/18.05.2015г. от „Областно пътно управление“ Стара Загора.

         Приложена е справка за дължимата сума по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, издадена от „Областно пътно управление“ Стара Загора;

         С протокол от 02.12.2014 г. е направен предварителен оглед за определяне на трасе /километрично положение/ на обекта.

         Приложена е декларация изх.№11-00-1/08.06.2015г./14 от Николай Нанков Ненчев - Министър на отбраната на Република България и представител на Министерство на отбраната, във връзка с подадено искане за съгласуване на проект: ОКЛ „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, до Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление- Стара Загора.

         Приложен е протокол от 02.11.2015г. на „Областно пътно управление“ Стара Загора и разрешение за специално ползване на пътища чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя № РСПП-24 от 03.11.2015г.

         Със заповед №РД-08-155 от 25.03.2015г. на Ивайло Московски, в качеството му на Министър на транспорта информационните технологии и съоръженията, се разрешава пресичане на железопътна линия Русе-Подкова на км 229+722 с оптичен кабел, чрез хоризонтален сондаж.

         Със заповед №12-05-2 от 19.03.2015г. на Веселин Василев, в качеството му на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, е съгласуван технически проект за обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, част: „Технологична- Пресичане на ж.п. линия Стара Загора- Тулово“ на км 229+722, чрез хоризонтален сондаж.

         Приложен е протокол №1600 от 04.02.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД /КЕЦ“Загоре“/, за съгласуване на проект:„Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“-с.Ягода/гр. Казанлък.

         Приложен е  и протокол №03/27.01.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД /КЕЦ“Казанлък“/ за съгласуване на проект:„Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“.

         Има здравно заключение за оценка на инвестиционен проект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“ изх. №АУ-787/27.04.2015г., издадено от Регионална здравна инспекция - Стара Загора към Министерство на здравеопазването.

         Приложено е писмо изх.№290/19.02.2015г. на „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора, с което съгласува на техническия проект за обекта при спазване на описаните изисквания.

         Приложено е становище рег.№212-00-97/20.03.2015г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора към Министерство на вътрешните работи, за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

         Приложено е и становище рег. №122800-1890/24.01.2015г. на Областна дирекция на МВР- Стара Загора сектор „Пътна полиция“ към Министерство на вътрешните работи, за съгласуване на проект за временна организация на движението.

         С писмо изх. №К-380/11.03.2015г., от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Стара Загора, е съгласуван работния проект с описана препоръка.

         Със становище изх.№04-00-65/31.03.2015г. на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК), е съгласуван на работен проект с препоръки и условия.

         Приложено е съгласувателно писмо изх.№52 от 27.04.2015г. от Глобъл Комюникейшън Нет АД- гр. София.

         Приложени са съгласувателни писма изх.№143 от 30.04.2015г. и изх.№171 от 25.05.2015г. на  СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД.

         Със съгласувателно писмо Рег.№0094-2549 от 01.09.2015г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ е съгласуван ПУП- трасировъчни планове за оптични кабелни линии „1151-1151-113/ТШ2“ и „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“.

         Приложено е решение №К33-17/20.08.2015г на Комисия за земеделските земи към  Министерство на земеделието и храните, за  промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.

         По реда на чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява и се съобщава с обнародване в „Държавен вестник”.

         След  влизане в сила на  ПУП-ПП за горепосочения обект, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за енергетиката, възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите, през които преминава подземния електропровод и които граничат с него, приложен към проекта.

         Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора, чрез Областния  управител на област Стара Загора.
 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-11-10 22:00:00
Променена: 2021-05-16 12:22:56