Заповед №ДС-ЗД-472 от 02.12.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПДС – СОС с идентификатор 68850.516.15.2.2.

Заповед №ДС-ЗД-472 о

 

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-472

гр. Стара Загора        02.12.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 25.11.2015 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-396 от 19.10.2015 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

  1. СНЦ „АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ – БУМЕРАНГ“, гр. Стара Загора, ЕИК 176779936, представлявано от Председателя на УС – ТОДОР АТАНАСОВ ЕНЕВ, за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, а именно: ОБЕКТ 1 (едно), находящ се на първия етаж на високото тяло в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.516.15.2.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две, точка, две) по КККР на града, одобрени със Заповед РД-18-1/07.01.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 17,63 (седемнадесет цяло шестдесет и три стотни) кв.м, заедно със 7,074 (седем цяло седемдесет и четири хилядни) кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, намиращ в СГРАДА №2 (две), с ФП: „Административна, делова сграда”, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни СОС: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.516.15.2.1, над обекта: 68850.516.15.2.6, актуван с АДС (публична) №8515 от 04.11.2015 г. (За имота има и по-стар АДС (публична) №344/19.11.1999 г.),
  2. Срок за отдаване на имота под наем: пет години;
  3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  4. Имотът се отдава под наем за сумата от: 121 лв. (сто двадесет и един лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена;Месечната наемна цена с включен ДДС е в размер на:145,20 лв. (сто четиридесет и пет лева, двадесет стотинки).
  5. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта СНЦ „АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТЕКТИВИ – БУМЕРАНГ“, гр. Стара Загора, ЕИК 176779936, представлявано от Председателя на УС – ТОДОР АТАНАСОВ ЕНЕВ, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 95,20 лв. (деветдесет и пет лева, двадесет стотинки), представляваща: определената в т. 4 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 50 лв. (петдесет лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 290,40 лв. (двеста и деветдесет лева, четиридесет стотинки), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 5, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител