Заповед №ДС-ЗД-48 от 15.02.2016 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж в ПИ с идентификатор 55021.501.571 по КККР на гр. Павел баня.

Заповед №ДС-ЗД-48 от

 

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-48

гр. Стара Загора                 15.02.2016 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 55, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от ППЗДС, Заповед №ДС-ЗД-7 от 07.01.2016 г. на Областния управител за откриване на тръжна процедура и Протокол от 10.02.2016 г. от заседание на тръжната комисия, назначена с моя Заповед №ДС-ЗД-7 от 07.01.2016 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

“ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ“ ЕАД, КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ, ЕИК 1215770130109, със седалище и адрес на управление на клон: област Стара Загора, община Павел баня, гр. Павел баня 6155, ул. „Освобождение“ №1, ….....… за спечелило търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж върху 237,49 (двеста тридесет и седем цяло, четиридесет и девет стотни) кв.м за строеж на ОГРАДА, с цел изграждане на обект: „Инсталация за компресиран природен газ, Газорегулиращ пункт (ГРП), с авторемарке (трейлер), площадков стоманен газопровод за отоплителни котелни Център за рехабилитация и Блок В на „ПРО“ ЕАД, гр. Павел баня“ в имот – частна държавна собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55021.501.571 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, петстотин седемдесет и едно) с площ от 88759 (осемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет) кв.м по Координатна система БГС2005 и с площ 88770 (осемдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет) кв.м по Координатна система 1970 г. по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”, с номер по предходен план: кв. 55 (петдесет и пет), парцел І (едно), с координати на застрояването (Балтийска система) по ос Х и по ос Y: Х=4653045.91/У=9400777.55, Х=4653049.90/У=9400789.69, Х=4653032.53/У=9400795.27, Х=4653028.42/У=9400783.19, Х=4653032.50/У=9400791.33, Х=4653029.39/У=9400792.36, съгласно съгласуван и одобрен „Трасировъчен план, Фаза: Технически проект, Част Геодезия“, при съседи на поземления имот: 55021.501.2006 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди и шест), 55021.501.1544 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин четиридесет и четири), 55021.501.2099 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветдесет и девет), 55021.501.1502 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и две), 55021.501.1503 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, хиляда петстотин и три), 55021.501.2102 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди сто и две), съгласно Скица на ПИ №15-504272-19.11.2015 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АДС (частна) №7635/12.02.2013 г., утвърден от Зам. областния управител, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-66/08.02.2013 г. на Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Казанлък с вх. рег. №882 от 14.02.2013 г., н.а. №88, том 3, н.д. №509.

 

Предложената тръжна цена за учредяване право на строеж в гореописания поземлен имот е в размер на: 9600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева), без ДДС, от които 2000 лв. (две хиляди лева) са внесени от “ПРО“ ЕАД, КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ като депозит за участие в търга.

 

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта “ПРО“ ЕАД, КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ следва да заплати:

  • По банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 7830,40 лв. (седем хиляди осемстотин и тридесет лева, четиридесет стотинки), включваща:
  • Сума в размер на: 7600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева), представляваща разлика между: 1) цената на правото на строеж, достигната на търга: 9600 лв. (девет хиляди и шестстотин лева) и 2) приспаднатият депозит: 2000 лв. (две хиляди лева);
  • 2% режийни разноски от стойността на правото на строеж, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 192 лв. (сто деветдесет и два лева);
  • 20% ДДС върху стойността на режийните разноски, в размер на 38,40 лв. (тридесет и осем лева, четиридесет стотинки);
  • В полза на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ – данък при придобиване на имущества и ограничени вещни права върху тях – 2% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 от ЗМДТ в размер на: 192 лв. (сто деветдесет и два лева).

 

На основание чл. 45, ал. 2 от ЗДДС учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка по ал. 1 от същата норма.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за учредяване право на строеж върху имот – ЧДС по реда на ЗДС и ППЗДС – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител