Заповед № ДС - ЗД – 489/ 08.12.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия "1151-1151-113/ТШ2"

Заповед № ДС - ЗД – 489/ 08.12.2015 г. за одобряване на ПУП-ПП за изграждане на „Оптична кабелна линия "1151-1151-113/ТШ2"

З А П О В Е Д

№ ДС- ЗД- 489

Стара Загора          08.12.2015 г.

          На основание чл.129, ал.3, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол №1 от 22.10.2015 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. № ДС-358/27.07.2015г. от Министерство на отбраната на Република България, чрез Георги Николов Йорданов- пълномощник на Министъра на отбраната.

 

ОДОБРЯВАМ:

 

          Подробен устройствен план- парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с.Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с.Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора,

          Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявано от Георги Николов Йорданов - пълномощник на Министъра на отбраната.

          Проектант на обекта е „ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС “ ЕАД, гр. София с адрес на управление гр.София 1309, ул.“Кукуш“ №1.

          Обектът е III – трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з” от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

          Настоящият проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) преминава през територията на землищата на следните населени места: с. Змейово, ЕКТТЕ 31276, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с. Ягода, ЕКТТЕ 87212, Община Мъглиж, Област Стара Загора.

          Видно от приложените констативни актове от Община Мъглиж и Община Стара Загора в законоустановения срок срещу проекта няма постъпили възражения.

          Трасето на електропровода преминава през следните имоти:

          В землището на с.Змейово ,общ. Стара Загора:

          Имот № 003110 – Държавна публична собственост;

          В землището на с.Ягода ,общ. Мъглиж:

          Имот № 000433 – Държавна публична собственост;

          Имот № 000422 – Общинска публична собственост;

          Общата дължина на трасето е 6 681.5 м, като 3 920.0м в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора и  2 761.5м в с. Ягода, общ. Мъглиж.

          Изготвени са регистри на имотите за всяко землище поотделно, като са отразени засегнатите от трасето имоти,  площта на сервитута, собственост, собственик и начин на трайно ползване. Приложени са и баланси на площите по нов начин на трайно ползване, по вид собственост и по видове територии по предназначение.

          Със Заповед № ДС-ЗД-3/08.01.2015 г. на Областния управител на oбласт Стара Загора се разрешава изработване на ПУП – ПП за изграждане на  „Оптична кабелна линия „1151-1151-113/ТШ2“, землище: с. Змейово, Община Стара Загора, Област Стара Загора и землище: с. Ягода, Община Мъглиж, Област Стара Загора, възложител Министерство на отбраната на Република България, представлявано от Министъра на отбраната Николай Нанков Ненчев.

          С Решение №789 от 30.04.2015г. на Общински съвет Мъглиж на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, е дадено предварително съгласие за учредяване на право на прокарване за имот №000422 в землището на с. Ягода.

          Приложен е протокол за предварителен оглед за определяне на трасе /километрично положение/ на линеен обект от 02.12.2014г.

          Направена е справка за дължимата сума по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ от „Областно пътно управление“ Стара Загора.

          Приложена е декларация изх.№11-00-1/08.06.2015г./14 от Николай Нанков Ненчев- Министър на отбраната на Република България, в качеството му на представител на Министерство на отбраната до Агенция „Пътна инфраструктура“ Областно пътно управление - Стара Загора, с която декларира, че при необходимост, ако се налага изместване на провода, засягащи републикански път I-5 „Казанлък- Стара Загора“ от км 213+983 до км 219+628, за своя сметка ще измести провода в срок един месец от писмено уведомление от Агенция „Пътна инфраструктура“, респ. Областно пътно управление- Стара Загора.

          Приложенo е разрешение за специално ползване на пътища чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя №РСПП-458 вх.№ДС-358/03.12.2015г. на Агенция „Пътна Инфраструктура“.

          Проектът е съгласуван с Министерство на културата чрез становище изх. №33-НН-1219 от 20.11.2014г .

          С писмо изх.№КОС-01-3497 от 30.10.2014 г. Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора към Министерство на околната среда и водите дава становище, че за реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

          С Решение №К33-14 от 09.07.2015г на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните за  промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, се утвърждава трасе за проектиране на обекта с дължина около 1042м в участък, преминаващ през земеделска територия, общинска собственост, за нуждите на Министерство на отбраната в землището на с.Ягода, общ. Мъглиж, област Стара Загора.

          С протокол №12 от 11.02.2015г. от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, се съгласува проект: „Оптична кабелна линия“ -1151-1151-113/ТШ2.

          Приложено е съгласувателно писмо изх. №ЦУ-761 от 16.03.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Стара Загора.

          Приложено е съгласувателно становище изх.№04-00-20 от 04.02.2015 г. на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК).

          Със Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект: „Оптична кабелна линия 1151-1151-113/ТШ2“ изх. №АУ-514 от 16.03.2015г., издадено от Регионална здравна инспекция - Стара Загора към Министерство на здравеопазването, се дава положителна оценка за съответствие на проекта.

          Приложено е положително становище рег. №212-00-99 от 20.03.2015г. на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стара Загора към Министерство на вътрешните работи, за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност.

          Със становище рег. №122800-1466 от 21.01.2015г. на Областна дирекция на МВР- Стара Загора сектор „Пътна полиция“ към Министерство на вътрешните работи, е съгласуван проект за временна организация на движението за обект: „Оптична кабелна линия 1151-1151-113/ТШ2“, Ведомствен път Ягода- портал поделение на МО.

          По реда на чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, подробният устройствен план се одобрява и се съобщава с обнародване в „Държавен вестник”.

          След  влизане в сила на  ПУП-ПП за горепосочения обект, съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за енергетиката, възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите, през които преминава електропровода и които граничат с него.

          Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора, чрез Областния  управител на област Стара Загора.
 

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител

Създадена: 2015-12-08 22:00:00
Променена: 2021-05-16 11:07:14