Заповед №ДС-ЗД-53 от 08.02.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост.

Заповед №ДС-ЗД-53 от

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-53 от 08.02.2017 г.

гр. Стара Загора

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заявление вх. №ДС-23/23.01.2017 г., Протокол №2/01.02.2017 г. от заседание на комисия, назначена с Моя заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г., изменена със заповед №ДС-ЗД-268/29.08.2016 г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

            СУТЕРЕН с обща площ 162,50 кв. м, представляващ част от масивна двуетажна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №140, която по КККР на града е с идентификатор 68850.518.14.1 с площ от 135 кв. м, на 2 етажа, МК, построена 1929 г., с предназначение: друг вид обществена сграда, както и незастроена част от ДВОРНО МЯСТО с площ 163 кв. м, съставляващо част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.518.14, целият с площ 352 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

            Имотът е актуван с АДС (частна) №6215/12.06.2009 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ПЕТ години.

3. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

4. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 750 (седемстотин и петдесет) лева без включен ДДС.

5. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

6. Търгът да се проведе на: 15.03.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

7. Депозит за участие: 200 лв. (двеста лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

8. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №505, етаж 5, всеки работен ден от 13.02.2017 г. до 13.03.2017 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.

9. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 13.02.2017 г. до 13.03.2017 г. включително.

10. Оглед на обекта се извършва: от 06.03.2017 г. до 10.03.2017 г. включително от 9.00 часа до 17.30 часа след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 255 – Екатерина Димитрова – старши експерт РДС в Дирекция АКРРДС.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител