Заповед №ДС-ЗД-6 от 07.02.2019 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в гр. Стара Загора, ул. „Петко Р. Славейков“ №3, вх. А, ет. 1, ап. 63

Заповед №ДС-ЗД-6 от

 

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 6

 

гр. Стара Загора                 07.02.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №2 от 15.01.2019 г. и Протокол №4 от 30.01.2019  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 28.01.2019 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

АПАРТАМЕНТ №63 (шестдесет и три), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.518.554.2.63 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, петстотин петдесет и четири, точка, две, точка, шестдесет и три)  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-65/30.05.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Петко Р. Славейков“ №3, вход „А“, етаж 1 (едно), ап. 63 (шестдесет и три), намиращ се в сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.554 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, петстотин петдесет и четири), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ 24,33 (двадесет и четири цяло тридесет и три) кв. м, състоящ се от: стая с ниша, баня с тоалетна и антре, заедно с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №27 (двадесет и седем) с площ 2,69 (две цяло, шестдесет и девет стотни) кв. м., както и с 0,376 (нула цяло, триста седемдесет и шест хилядни) % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж; ЕПК, построен 1981 г., ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68850.518.554.2.64, 68850.518.554.2.62; под обекта: няма; над обекта: 68850.518.554.2.68; при граници на апартамент №63: север – апартамент №62, изток – коридор, юг – апартамент №64, запад – двор, апартамент №62; при граници на избено помещение №27 – І сутерен: север – коридор, изток – избено помещение №26, юг – коридор, запад – избено помещение №28 – Схема на СОС №15-83513-01.02.2019 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №9151/13.12.2018 г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора: R-12540, с вх. рег. №12576/13.12.2018 г., акт №165, том ХХХІV, н. д. №7382/2018 г., партида: 191811.

Данъчната оценка е: 17 235,80 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 19 500 лв. (деветнадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС. Доставката е освободена, съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, тъй като не е налице „нова сграда” по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 18.03.2019 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 5000 лв. (пет хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF до 15.03.2019 г. (включително). Внесеният депозит не се олихвява.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 14.02.2019 г. до 15.03.2019 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 14.02.2019 г. до 15.03.2019 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 05.03.2019 г. до 08.03.2019 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора на телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.
  8. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 13.02.2019 г.
Последна редакция: 13.02.2019 г.