Заповед №ДС-ЗД-63 от 16.02.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост.

Заповед №ДС-ЗД-63 от

З А П О В Е Д

 

№  ДС-ЗД-63

 

Стара Загора 16.02.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-241/24.06.2016 г.,  Протокол №4/14.02.2017 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-159/18.05.2016 г., изменена със Заповед №ДС-ЗД-268/29.08.2016 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

             Поземлен имот № 000035 с площ 107,162 декара, находящ се в местност „Хаджи Буков Азмак“, в землището на с. Розово с ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване: естествена водна площ, с ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „В“, има ограничителен характер по отношение на селскостопанската дейност, при граници и съседи: имот №000361, имот № 000034, имот № 000363, съгласно скица №К04478/01.10.2015 г., издадена от Общинска служба по земеделие гр. Казанлък, актуван с АПДС № 8718/26.11.2016 г.

2. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от ДЕСЕТ години.

4. Специални изисквания към участниците, наложени от вида и предназначението на имота: в търга могат да участват само юридически лица и еднолични търговци.

5. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 230 лв. (двеста и тридесет лева) без ДДС.

6. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път от 1-во до 10–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.

7. Търгът да се проведе на: 24.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

8. Депозит за участие: 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева) без ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара ЗагораUNCRBGSF.

9. Стъпка на наддаване: 20 лв. без ДДС.

10. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №501, етаж 5, всеки работен ден от 21.02.2017г. до 22.03.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

11. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. от 21.02.2017 г. до 22.03.2017 г. (включително).

12. Оглед на обекта се извършва: от 06.03.2017 г. до 10.03.2017 г. (включително) от 9.00 ч. до 17.30 ч., след предварителна заявка в Областна администрация Стара Загора. 

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 251 – Ружа Желязкова – старши юрисконсулт в Дирекция АПОФУС.

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител