Заповед №ДС-ЗД-7 от 27.02.2019 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост – ПИ с идентификатор 68970.502.482 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-7 от

 

З а п о в е д

 

№ДС – ЗД – 7

 

гр. Стара Загора        27.02.2019 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №ДС-ЗД-3 от 21.01.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора и Протокол от 25.02.2019 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-3 от 21.01.2019 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

       „МИКРА ГЛОБАЛ 1” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 205147691 …. за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 67,91 (шестдесет и седем цяло, деветдесет и една стотни) кв.м, представляваща част на застроен поземлен имот с идентификатор 68970.502.482 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин осемдесет и две), целият с площ 69224 (шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и четири) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, с номер по предходен план: кв. 17 (седемнадесет), парцел І (първи), съгласно схема за разполагане на временен обект (сенник) пред кафе-аперитив в УПИ І, кв. 17 по плана на с. Старозагорски бани, приета от ЕСУТ към Община Стара Загора с Протокол №40 по т. 7.1 от 03.10.2018 г. и одобрена от главния архитект на Община Стара Загора, с цел поставяне на едноетажен преместваем обект с покрита дървена конструкция – навес с леки оградни стени, допрян от югозапад до кафе-аперитива с наемател – юридическо лице, с оглед разширение на покритата площ за поставяне на маси, при съседи на поземления имот: 68970.502.481, 68970.502.474, 68970.502.272, 68970.502.380, 68970.502.381, 68970.502.608, 68970.502.625, 68970.502.326, 68970.502.622, 68970.502.613.

За имота е съставен АДС (частна) №8630/14.06.2016 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №6577 от 15.06.2016 г., акт №85, том ХVІІ, н.д. №3528, партида:158760.

  1. Срок за отдаване на имота под наем: ПЕТ години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 82 лв. (осемдесет и два лева), без ДДС, представляваща достигнатата на търга месечна наемна цена. Месечната наемна цена с ДДС е в размер на: 98,40 лв. (деветдесет и осем лева, четиридесет стотинки).
  4. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „МИКРА ГЛОБАЛ 1” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 205147691, следва да заплати:
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 48,40 лв. (четиридесет и осем лева, четиридесет стотинки), представляваща: определената в т. 3 месечна наемна цена, с включен ДДС, за първия наемен месец от срока на договора, съгласно раздел VІІ, т. 2.1 от тръжните условия, като от сумата на дължимото плащане е приспаднат внесеният депозит в размер на: 50 лв. (петдесет лева);
  • по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 196,80 лв. (сто деветдесет и шест лева, осемдесет стотинки), представляваща гаранция за изпълнение на задълженията по договора, съгласно раздел VІІ, т. 2.2 от тръжните условия, равна на две месечни наемни вноски.

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

 

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота, предмет на търга, в 7-дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

 

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

 

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 4, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

 

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 28.02.2019 г.
Последна редакция: 28.02.2019 г.