Заповед №ДС-ЗД-7/07.01.2016 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване на безсрочно право на строеж в имот – ЧДС – ПИ с идентификатор 55021.501.571.

Заповед №ДС-ЗД-7/07.

 

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-7

гр. Стара Загора                 07.01.2016 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗДС, Протокол №16 от 23.12.2015 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-303 от 26.08.2015 г. на Областния управител, Оценителски доклад №3052ops от 15.12.2015 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, представлявано от инж. Димо Димов и като взех предвид заявление с вх. №ДС-375 от 12.08.2015 г. от „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня, допълнено с представен, съгласуван и одобрен проект от главния архитект на Община Павел баня (заявление с вх. №ДС-375 от 06.11.2015 г.),

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване безсрочно право на строеж върху 237,49 (двеста тридесет и седем цяло, четиридесет и девет стотни) кв.м за строеж на ОГРАДА, с цел изграждане на обект: „Инсталация за компресиран природен газ, Газорегулиращ пункт (ГРП), с авторемарке (трейлер), площадков стоманен газопровод за отоплителни котелни Център за рехабилитация и Блок В на „ПРО“ ЕАД, гр. Павел баня“ в имот – частна държавна собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55021.501.571 (петдесет и пет хиляди двадесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, петстотин седемдесет и едно) с площ от 88759 (осемдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и девет) кв.м по Координатна система БГС2005 и с площ 88770 (осемдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет) кв.м по Координатна система 1970 г. по КККР на гр. Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-61/31.08.2009 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване”, с номер по предходен план: кв. 55 (петдесет и пет), парцел І (едно), с координати на застрояването (Балтийска система) по ос Х и по ос Y: Х=4653045.91/У=9400777.55, Х=4653049.90/У=9400789.69, Х=4653032.53/У=9400795.27, Х=4653028.42/У=9400783.19, Х=4653032.50/У=9400791.33, Х=4653029.39/У=9400792.36, съгласно съгласуван и одобрен „Трасировъчен план, Фаза: Технически проект, Част Геодезия“, при съседи на поземления имот: 55021.501.2006, 55021.501.1544, 55021.501.2099, 55021.501.1502, 55021.501.1503, 55021.501.2102, съгласно Скица на ПИ №15-504272-19.11.2015 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

      Имотът е актуван с АДС (частна) №7635/12.02.2013 г., утвърден от Зам. областния управител, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-66/08.02.2013 г. на Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Казанлък с вх. рег. №882 от 14.02.2013 г., н.а. №88, том 3, н.д. №509.

2.Първоначална тръжна цена: 9500 лв. (девет хиляди и петстотин лева), без ДДС;

3.Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път;

4.Търгът да се проведе на 10.02.2016 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108;

5.Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация – Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF;

6.Цена на тръжната документация: 60 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

7.Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 11.01.2016 г. до 09.02.2016 г. (включително), след представяне на документ за платена цена;

8.Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 11.01.2016 г. до 09.02.2016 г. (включително).

9.Оглед се извършва от 18.01.2016 г. до 22.01.2016 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация – Стара Загора. За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 262 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

10.Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж в имот – частна държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител