Заповед №ДС-ЗД-82 от 05.03.2015 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Змейово, община Стара Загора

Заповед №ДС-ЗД-82 от

ЗАПОВЕД

№ДС - ЗД - 82

гр. Стара Загора 05.03.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 59, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Заповед №РД 56-57 от 28.07.2014 г. на Министъра на земеделието и храните, Протокол от 09.09.2014 г. от проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, утвърден от Министъра на земеделието и храните, писмо с изх. №06-13 от 14.01.2015 г. от Министъра на земеделието и храните (вх. №ДС-373/14 г. от 16.01.2015 г. в Областна администрация Стара Загора) и писмо с изх. №189/13.02.2015 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Стара Загора” към "Югоизточно държавно предприятие" ДП, гр. Сливен.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

САВИНА ВИТОМИРОВА КОЛЕВА, … за спечелила търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Урегулиран поземлен имот с площ 515 кв.м. (петстотин и петнадесет кв.м.), съставляващ УПИ ІV-143 (четири за сто четиридесет и три) в кв. 14 (четиринадесет) по плана на с. Змейово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №1688 от 13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на имота: североизток – улица, югоизток – УПИ V-144 (пет за сто четиридесет и четири), югозапад – УПИ VІІ-142 (седем за сто четиридесет и две), северозапад – УПИ ІІІ-498 (три за четиристотин деветдесет и осем) – скица №316 от 05.02.2015 г.

За имота е съставен АДС (частна) №5010/01.09.2006 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №11724 от 11.10.2006 г., том ХХХІ, акт №182, н.д. №7845, партида: 77496 и Акт №7636/13.02.2013 г. за поправка на АДС (частна) №5010/01.09.2006 г. на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Стара Загора с вх. рег. №1323 от 14.02.2013 г., том ІV, акт №80, н.д. №689, партида: 95178.

Продажната цена на гореописания имот е в размер на: 17 056 лв. (седемнадесет хиляди петдесет и шест лева), без включен ДДС, от които: 1 312 лв. (хиляда триста и дванадесет лева) са внесени като депозит за участие в търга.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗДС в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта САВИНА ВИТОМИРОВА КОЛЕВА следва да заплати:

  • По банкова сметка на ТП ДГС Стара Загора в РАЙФАЙЗЕН БАНК АД, СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG49RZBB 9155 1003 8446 24, BIC RZBBBGSF сумата от: 19 653,23 лв. (деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и три лева, двадесет и три стотинки), включваща:
  • сумата от: 15 744 лв. (петнадесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева), представляваща: разликата между предложената цена за имота – 17 056 лв. (седемнадесет хиляди петдесет и шест лева), без ДДС, и внесеният депозит за участие в търга – 1 312 лв. (хиляда триста и дванадесет лева).
  • сумата от: 3 568,11 лв. (три хиляди петстотин шестдесет и осем лева, единадесет стотинки), представляваща: 20 % ДДС върху данъчната основа, определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС и чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. върху цената, по която е таксуван актът или документът).
  • сумата от: 341,12 лв. (триста четиридесет и един лева, дванадесет стотинки), представляваща: режийни разноски – 2% от стойността на продажната цена, съгласно чл. 59, ал. 7 във връзка с §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС.
  • По банкова сметка на Община Стара Загора (IBAN) BG77BPBI79358475755544, BIC КОД – BPBIBGSF на “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. Стара Загора, код за вид плащане – 442500, сума в размер на: 426,40 лв. (четиристотин двадесет и шест лева, четиридесет стотинки), представляваща: данък за прехвърляне на имущество – 2,5 % от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ.

 

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар в Областна администрация Стара Загора.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ РАНОВ

Областен управител