Заповед №ДС-ЗД-91 от 11.04.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.469 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-91 от

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 91

 

гр. Стара Загора                 11.04.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №3/01.02.2017 г. и Протокол №11/03.04.2018  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 28.03.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.469 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин шестдесет и девет) с площ 1042 (хиляда четиридесет и два) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: квартал: 17 (седемнадесет), парцел: ІІІ-общ. (трети), при съседи: 68970.502.265, 68970.502.608, 68970.502.483, 68970.502.76 – Скица на ПИ №15-88059-13.02.2018 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора.

Имотът е актуван с АЧДС №7175/30.07.2012 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №7964 от 31.07.2012 г., том XХІI, Акт №132, н.д. №4541, партида: 83396.

Данъчната оценка е: 2 448,30 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 49 800 лв. (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 17.05.2018 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 5000 лв. (пет хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 03.05.2018 г. до 10.05.2018 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 13.04.2018 г.