Заповед №ДС-ЗД-92 от 11.04.2018 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост в с. Борилово, УПИ VІ, кв.60

Заповед №ДС-ЗД-92 от

З А П О В Е Д

 

№ДС – ЗД – 92

 

гр. Стара Загора                 11.04.2018 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол  №3/01.02.2017 г. и Протокол №11/03.04.2018  г. от заседания на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95/07.03.2017 г. на Областния управител и Експертна оценка от 28.03.2018 г., изготвена от инж. Николай Нанев Николов – лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат №100100231/14.12.2009 г., издаден от КНОБ – гр. София,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТУПИ VІ (шести), целият с площ 525 (петстотин двадесет и пет) кв.м в кв. 60 (шестдесет) по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрен със Заповед №2529 от 16.12.1982 г. (Скица №320/16.02.2018 г., издадена от Община Стара Загора), при граници на имота: североизток – край на регулация, югоизток – УПИ VІІ, югозапад – улица, северозапад – УПИ V.

Имотът е актуван с АЧДС №5206/18.04.2007 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора: R-5587 от 15.05.2007 г., том XVI, Акт №104, н.д. №3970. Данъчната оценка е в размер на: 1 094,90 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 9 650 лв. (девет хиляди шестстотин и петдесет лева), без включен ДДС.
  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.
  3. Търгът да се проведе на 17.05.2018 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
  5. Цена на тръжната документация: 420 лв. (четиристотин и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.
  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. (включително).
  7. Оглед на имота се извършва: от 03.05.2018 г. до 10.05.2018 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 13.04.2018 г.