Заповед Nо ДС-ЗД-194/02.06.2017 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Заповед Nо ДС-ЗД-194/02.06.2017 г. за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

З А П О В Е Д

№  ДС-ЗД-194

Стара Загора    02.06.2017 г.

 

          На основание чл.124 а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл.124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и искане за разрешение изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) с вх. № ДС-227/26.05.2017 г., подадено от Стоян Киров - упълномощен съгласно пълномощно №БТГ-92-01-230/21.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

          На „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ЕИК 175203478, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1334, район „Люлин“, жк. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ №66, представлявано от ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕНОВ да възложи изработване на ПУП – Парцеларен план за изграждане на „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се е неурбанизирани територии на община Раднево- землището на с. Боздуганово и община Стара Загора – землището на с. Преславен, област Стара Загора.

          Съгласно чл. 124 б, ал.1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл.125 от същия. В него е предвидено да се прокара трасе на ел. захранващ кабел НН за захранване на СОГ „Могила“. Трасето е с обща дължина 1271,60м., от които 667,52м в землището на с. Боздуганово и 604,08м в землището на с. Преславен.

          Началната точка на трасето т.1 се намира на ЕТ до ТП/БКТП Преслав-МТТ Горица, КЛ/ВЛ Антена, П/С Стара Загора, намиращ се в ПИ №000131 от землището на с. Боздуганово, община Раднево.

          Крайната точка на трасето т.55 е в ГРТ, намиращо се на площадката на СОГ „Могила“ ПИ №000185 от землището на с. Преславен, община Стара Загора.

          Към заявлението са приложени: Задание за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект: СОГ„Могила“, подобект: Ново външно ел. захранване на СОГ„Могила“; Пълномощно №БТГ-92-01-230 от 21.12.2016 г.; Нотариален акт за собственост на недвижим имот №3, том VII, рег.№ 6513, дело № 547 от 2014; Скица № Ф01836 от 19.12.2014 г. на имот с номер 000185 в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора; Договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД №4224267 КЕЦ: Загоре от 08.10.2015г.; Мотивирано предложение за изработване на ПУП-ПП за поземлени имоти от КВС на землището на с. Боздуганово, община Раднево и поземлени имоти от КВС на землището на с. Преславен, община Стара Загора.

          Проектът да се изработи съгласно определените със заданието параметри от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Закон за опазване на околната среда, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на ПУП-ПП.

          ПУП-ПП да бъде изработен и процедиран съобразно чл.59, ал.1 от ЗУТ и при спазване на действащата нормативна уредба.

          Възложителят да съгласува проекта за ПУП-ПП със заинтересуваните централни и териториални администрации, също така със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

          Проектът за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл.128, ал.12, т.1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл.129, ал.3, т.1 от ЗУТ.

          Съгласно чл. 124 б, ал.3, ал.4 от ЗУТ настоящата заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал.2, същата не подлежи на оспорване.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

05.06.2017 г.

Създадена: 2017-06-04 21:00:00
Променена: 2021-05-16 12:21:41