Заповед №ДС-ЗД-253 от 07.08.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-253 о

З А П О В Е Д

 

ДС – ЗД – 253

 

гр. Стара Загора 07.08.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №3 от 01.02.2017 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-159 от 18.05.2016 г. и изменена със Заповед №ДС-ЗД-268 от 29.08.2016 г. на Областния управител, Протокол №19 от 02.08.2017 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад №3069z/24.01.2017 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.457 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин петдесет и седем) с площ 3149 (три хиляди сто четиридесет и девет) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: квартал: 20 (двадесет), парцел: І (първи), при съседи: 68970.502.604, 68970.502.304, 68970.502.448, 70202.152.1 – Скица на ПИ №15-8272-10.01.2017 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора. Скицата е без срок на валидност на документа, съгласно Приложение №2 – Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от КККР, издадена от МРРБ, обн., дв, бр. 83 от 21.10.2016 г., в сила от 22.11.2016 г.

Имотът е актуван с АЧДС №8374/22.12.2014 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №15142 от 22.12.2014 г., Акт №149, том XLI, н.д. №8209. Данъчната оценка е: 9 851,30 лв.

  1. Първоначална тръжна продажна цена за имота: 71 000 лв. (седемдесет и една хиляди лева), без включен ДДС.

  2. Начин на плащане: определената продажна цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски се плащат в български лева по банков път.

  3. Търгът да се проведе на 12.09.2017 г. от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

  4. Депозит за участие: 2000 лв. (две хиляди лева), по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

  5. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF. Тръжната документация се получава в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 10.08.2017 г. до 11.09.2017 г. (включително), след представяне на документ за платена цена.

  6. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 10.08.2017 г. до 11.09.2017 г. (включително).

  7. Оглед на имота се извършва: от 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 09.08.2017 г.