Заповед №ДС-ЗД-254 от 07.08.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост: ПИ №000414 по КВС на землище с. Мирово

Заповед №ДС-ЗД-254 о

З А П О В Е Д

 

ДС – ЗД – 254

 

гр. Стара Загора 07.08.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол №17 от 03.07.2017 г. и Протокол №19 от 02.08.2017 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г. на Областния управител и Оценителски доклад №3076n/13.07.2017 г., изготвен от „КОРЕКТ КОНСУЛТ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123624497, представлявано от инж. Димо Кирев Димов

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 5,000 дка (пет дка), обособена в източната част на незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000414 (нула, нула, нула, четири, едно, четири) по КВС на землище с. Мирово, с ЕКАТТЕ 48372, община Братя Даскалови, област Стара Загора, целият с площ 8,742 дка (осем дка седемстотин четиридесет и два кв.м), с начин на трайно ползване: Др. сел. ст. тер., с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници: Имот №000227 – Отводнит. канал; Имот №000367 – Насип; Имот №000374 – Пасище, мера; Имот №000121 – Полски път (Скица №К02260 от 29.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – с. Братя Даскалови).

За имота е съставен АДС (частна) №8787/13.06.2017 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Чирпан с вх. рег. №2795 от 16.06.2017 г., Акт №15, том 10, н.д. №1816.

  1. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от десет години.

  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

  3. Първоначална тръжна годишна наемна цена: 450 лв. (четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС.

  4. Начин на плащане и срок: Годишната наемна цена се заплаща до 5 януари в началото на всяка календарна година по банков път по сметка на Областна администрация Стара Загора. За текущата календарна година, съобразно оставащите месеци до края на 2017 г., след постановяването на заповедта за определяне на спечелил търг.

  5. Търгът да се проведе на: 12.09.2017 г. от 14,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.

  6. Депозит за участие: 200 лв. (двеста лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

  7. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 10.08.2017 г. до 11.09.2017 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.

  1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа от 10.08.2017 г. до 11.09.2017 г. (включително).

  2. Оглед на имота се извършва: от 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г. (включително) от 9.00 часа до 17.30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

Създадена: 09.08.2017 г.