Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.

Заповед No180 за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Гълъбово.
З А П О В Е Д
 
№ 180
 
Стара Загора 18.02.2010 г.
 
На основание чл.145, ал.2, във връзка с чл. 150, ал. 3 и 6 от Закона за устройство на територията, Протокол №1/28.01.2010г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. №1518/2009 г. от “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София
 
ОДОБРЯВАМ:
 
Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:
- ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод
- Работен проект за обект: Газоснабдяване община Гълъбово, Подобект: Преносен газопровод инвентарен № ТСР 15 А.1 и Автоматична газорегулираща станция „Гълъбово 1”

с възложител “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, със седалище и адрес на управление София 1360, Община Столична, р-н Връбница, ул. „Адам Мицкевич”№4.
Проектант на обекта е “ТРАКИЯ ГАЗ ПРОЕКТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Хр. Ботев” №92-В.
Обекта е първа категория съгласно ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.03г. за номенклатурата на видовете строежи.
Преносният газопровод преминава извън границите на урбанизираните територии на общините Раднево, Опан, Гълъбово засяга землищата на:
• с.Тополяне (ЕКАТТЕ 72824), с. Знаменосец (ЕКАТТЕ 31293), с.Тихомирово (ЕКАТТЕ 72477), с.Трънково (ЕКАТТЕ 73314), с.Свободен (КАТТЕ 65838) от община Раднево,
• с.Княжевско (ЕКАТТЕ 61791) от община Опан.
• с.Априлово (ЕКАТТЕ 00552), с. Великово (ЕКАТТЕ 10416), с.Обручище (ЕКАТТЕ 53134) и гр.Гълъбово (ЕКАТТЕ 18280) от община Гълъбово,
Началото на газопровода започва от площадката за кранов възел - КВ2 с очистно съоръжение, намираща се в имот №28022, по картата на възстановената собственост на с.Тополяне, община Раднево. Разполага се в полски път, пресича подземно път IV клас за с.Тополяне, преминава през пасище, полски път и частни поземлени имоти с номера 31110 и 31220. Пресича р. Сазлийка, излиза от землището на с. Тополяне и навлиза в землището на с.Знаменосец, като преминава през имоти с номера 394, 393 и 395. Продължава в землищата на с.Тихомирово и с.Трънково. След имоти с номера № 77 и 36 от картата на възстановената собственост на землище с.Тихомирово и навлиза в землището на с.Свободен. Пресича общинската граница на община Раднево, навлиза в землището на с.Княжевско, община Опан, продължава в землището на с.Априлово, община Гълъбово, преминава през землището на с.Великово и навлиза в землището на гр.Гълъбово, пресича подземно 83 жп линия „Симеононовград - Нова Загора, продължава през имот 305003 (с НТП-залесени територии), полски път, излиза от землището на гр.Гълъбово и навлиза в землището на с.Обручище, където достига границата на имот №198011 -площадката на новата автоматична газорегулаторна станция (АГРС - Гълъбово 1)

Общата дължина на преносния газопровод е 25870.3 м., от тях на територията на землищата от община Раднево е 14267.2 м, на територията на землищата от община Опан е 785.8 м и на територията на землищата от община Гълъбово е 10817.3 м
Представеният проект за линеен обект е съгласуван от: Общински съвет Гълъбово /с Решение № 286/25.08.09г./, от Общински съвет Опан / с Решение № 116/29.07.09г./ и Общински съвет Раднево / с Решение № 571/27.11.09г./.
Областна дирекция на МВР-Стара Загора, звено ”Пожарна безопасност и спасяване с констатации, че отговаря на изискванията за ПБ. Съгласуван е с РО ИДТН Стара Загора. Има Решение на МЗХ – КЗ, № КЗЗ-4 от 24.06.2009г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадка за проектиране за АГРС и трасе за проектиране на преносен газопровод. Решение № СЗ-134-ПР/2007г. на Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция - Стара Загора, и Писмо с изх. № КОС-01-2418 от 18.06.2009г. /допълнение на Решение № СЗ – 134 – ПР/2007г. относно ОВОС/, че обекта не подлежи на процедури по оценка на въздействието върху околната среда. Здравно заключение от РИОКОЗ Стара Загора, че проекта отговаря на здравните норми и изисквания. Заповед №РД-08-339/26.09.09г. на Министъра на транспорта и информационните технологии и съобщенията за разрешаване пресичането на ж.п. линията Гълъбово- Любеново на км. 22+509. Разрешение от Областно пътно управление - Стара Загора за преминаване на път III-554 Нова Загора – Раднево – Гълъбово. Решение №СЗ-56-ОС/2009г. на Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция - Стара Загора, че инвестиционното намерение, засяга защитени зони ”Река Съзлийка”, ” Река Овчарица”, ”Язовир Розов кладенец” и че няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони, като се изпълнят указани условия. Съгласувателно писмо изх. № ВК-01-221/29.10.09г. от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район Пловдив, за това, че при избрания начин за преминаване с хоризонтален сондаж, не е необходимо провеждане на процедурите по Закона за водите и издаване разрешително за ползване на воден обект.
Съгласувателни писма от EBН - България Електроразпределение АД, ЕООД “В и К“ Стара Загора, Електроенергиен системен оператор ЕАД – експлоатация и ремонт преносна мрежа Стара Загора, ” БТК” АД Стара Загора и „Напоителни системи” ЕАД.
Съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, е представен Комплексния доклад за Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите от лицензирана фирма – консултант „ Икар консулт” АД, гр. София, кв. Витоша, ул.” Д. Шишманов” бл. 11, притежаваща лиценз № ЛК-000009805.04.04г. от МРРБ валиден до 2011г. съгласно Заповед №РА-02-14-900 от 13-11-06г. от М РРБ, която няма забележки по представения технически инвестиционен проект и предлага да бъде одобрен съгласно чл. 150 ал. 6 от ЗУТ и се издаде разрешение за строеж след приключване на процедурите по чл. 130 от ЗУТ.
По реда на чл.150, ал.6, частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно и се съобщават по реда на чл. 130 от ЗУТ.
Настоящата Заповед за одобряване на инвестиционния проект е основание за издаване на разрешение за строеж в полза на възложителя и при условията на чл.150, ал. 6 от ЗУТ, след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.
Дължимата такса за одобряване на инвестиционния проект, определена по реда на Тарифа №14 /ДВ.бр.114 от 2003 г./ за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители, на стойност от 3000 лв. / три хиляди лева/ е внесена в банковата сметка на Областна администрация в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, клон Стара Загора на 04.02.2010 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора.


 
ЙОРДАН НИКОЛОВ
Областен управител
Създадена: 2010-02-28 22:00:00
Променена: 2020-06-05 10:09:14