Заповед за одобрение на ПУП-ПП за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово, община Опан

Заповед за одобрение на ПУП-ПП за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово, община Опан
О Б Я В Л Е Н И Е


 
   Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ДС-ЗД-25/20.01.2014 г. е одобрен ПУП – Парцеларен план за обект: „Подземен електропровод – Кабелна линия – 20кV, за присъединяване на Когенерационна електрическа централа с. Ястребово към електроразпределителната мрежа от УПИ ІІІ-375, кв. 58, с. Ястребово, община Опан, до стълб №7А на въздушна линия 20кV „Птицекомбинат”, находящ се в землището на с. Загоре, община Стара Загора, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „КОГЕН ЗАГОРЕ” ООД, ЕИК 123755105, със седалище и адрес на управление с. Ястребово, община Опан, област Стара Загора, представлявано от Богомил Любомиров Манчев-Управител.
   Обектът е трета категория, б.”б”, съгласно чл. 137 от Закон за устройство на територията и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
   Трасето на подземния електропровод преминава през следните имоти:
   В землището на с. Ястребово, община Опан: в регулация № 000110 - съсобственост, за път от републиканската пътна мрежа № 000013 – държавна публична собственост, друг вид недървопроизводителна горска площ №№ 000096, 000097 - държавна частна собственост, пасище № 000091 – общинска публична собственост, нива № 014001 – частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000016, 000023, 000024, 000095 – общинска публична собственост, отводнителен канал № № 000026, 000081 – държавна частна собственост, напоителен канал №№ 000049 – държавна частна собственост, 000418- общинска публична собственост;
   В землището на с. Бъдеще, община Стара Загора: друг вид дървопроизводителна гора №№ 110105, 110112, 112072, 112066 – държавна частна собственост, за път от републиканската пътна мрежа №№ 000019, 000109, 000126 - държавна публична собственост, водно течение, река № 000015 - държавна публична собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000021, 000058, 000061, 000064, 000265, 000274, 000306, 000115 – общинска публична собственост, отводнителен канал № 000145 – държавна частна собственост, напоителен канал №№ 000176, 000177, 000178, 000189, 000222 - общинска публична собственост, в регулация № 000001(по източния тротоарна улица с о.т.1 - о.т.2 - о.т.3 - о.т.113 – о.т. 21 - о.т.17 - о.т.16 - о.т.15 - о.т.13 - о.т.12 - о.т.11 - о.т.10) - съсобственост, друг вид земеделска земя № 000285 – общинска частна собственост, пасище №№ 000292 – общинска частна собственост, 000323- общинска публична собственост;
   В землището на с. Загоре, община Стара Загора: нива № 089008- частна собственост, селскостопански, горски, ведомствен път №№ 000274, 000278- общинска публична собственост, за местен път № 000276- общинска публична собственост, води и водни площи № 000368 – държавна частна собственост.
   Общата дължина на трасето е 7162.65м, като 405.73 м в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, 4514.19м в с. Бъдеще, общ. Стара Загора и 2242.73 м в с. Ястребово, община Опан.
   Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник, по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, пред Административен съд Стара Загора, чрез Областния управител на област Стара Загора.


 
ЖИВКА АЛАДЖОВА
Областен управител
Създадена: 2014-01-19 22:00:00
Променена: 2021-05-16 13:02:03