Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.

Заповед за одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод и Работен проект за обект Газоснабдяване община Чирпан.
З А П О В Е Д

№ 4

Стара Загора 08.01. 2009 г.


 

   На основание чл.145, ал.2, във връзка с чл. 150, ал. 3 и 6 от Закона за устройство на територията, Протокол №4/17.12.2009г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Заявление с вх. №1543/2009 г. от “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София


 

ОДОБРЯВАМ:


 

   Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:
   - ПУП - Парцеларен план за трасе на преносен газопровод инвентарен № ТGР 9А.1
   - Работен проект за обект: Газоснабдяване община Чирпан, Подобект: Преносен газопровод инвентарен № ТGР 9А.1

с възложител “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул.”Поп Богомил” №35, вх. Б, ап.19, БУЛСТАТ 131285259, представлявано от: АЛЕКСАНДЪР ДРАГОС КОЖУХАРОВ - член на съвета на директориите, ЕГН 5806106929.
   Проектант на обекта е “ТРАКИЯ ГАЗ ПРОЕКТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Хр. Ботев” №92-В.
   Обекта е първа категория съгласно ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.03г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.
   Преносният газопровод преминава извън границите на урбанизираните територии на общините Братя Даскалови и Чирпан и засяга землищата на: с. Черна гора (ЕКАТТЕ 80793), община Братя Даскалови и гр. Чирпан (ЕКАТТЕ 81414), Област Стара Загора.
Началото на газопровода започва от съществуващ преносен газопровод преминаващ през имот № 176 / полски път/ по картата на възстановената собственост в землището на с. Черна гора и изцяло се разполага в този имот, пресича общинската граница между общините Братя Даскалови и Чирпан, навлиза в землището на гр. Чирпан. Там се разполага по полски пътища имоти № №843,387,1143 и 52, като достига границата на имот № 138016-площадка на нова автоматична газорегулаторна станция / АГРС/
   Обща дължина на трасето на газопровода е 1844,4 м. от които 846,4м в землището на с. Черна гора община Братя Даскалови и 998,0 на територията на община Чирпан.
   Представеният проект за линеен обект е съгласуван от: Общински съвет Чирпан с Решение №312/16.09.09г. и Решение №222/16.09.09г на Общински съвет Братя Даскалови, Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор - Главна дирекция ”Инспекция за държавен технически надзор”, Регионален отдел – Пловдив, „ЕВН България Електроразпределение” АД КЕЦ- Чирпан, Областна дирекция на МВР-Стара Загора, звено”Пожарна безопасност и спасяване. Има Решение на МЗХ– КЗ № КЗЗ-2 от 01.04.2009г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасе за проектиране на обекти в земеделски земи, Решение № СЗ-95-ПР/2006 г.на Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Стара Загора, относно ОВОС, че обекта не подлежи на процедури по оценка на въздействието върху околната среда, Решение №СЗ-57-ОС/2009г. на МОСВ -Регионална инспекция - Стара Загора, за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно което инвестиционното намерение не засяга защитени зони по чл. 6, ал. 1 от Закон за биологичното разнообразие и няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони.
   Съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ, е представен Комплексния доклад за Оценка на съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите от лицензирана фирма – консултант ”ИНВЕСТ 99” ООД, гр. Пловдив,– Лиценз № ЛК – 000208/20.12.2004 г. издаден от МРРБ, която няма забележки по представения технически инвестиционен проект и предлага да бъде одобрен съгласно съгласно чл. 150 ал. 6 от ЗУТ и се издаде разрешение за строеж след приключване на процедурите по чл. 130 от ЗУТ.
   По реда на чл. 150, ал.6, частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно и се съобщават по реда на чл. 130 от ЗУТ.
   Настоящата Заповед за одобряване на инвестиционния проект е основание за издаване на разрешение за строеж в полза на възложителя и при условията на чл.150, ал. 6 от ЗУТ, след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.
   Дължимата такса за одобряване на инвестиционния проект, определена по реда на Тарифа №14 /ДВ.бр.114 от 2003 г./ за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители, на стойност от 500 лв. / петстотин лева/ е внесена в банковата сметка на Областна администрация в УНИКРЕДИТ- БУЛБАНК, клон Стара Загора на 21.12.2009 г.
   Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Стара Загора.


 

ЙОРДАН НИКОЛОВ
Областен управител на Област Стара Загора
Създадена: 2010-01-24 22:00:00
Променена: 2020-06-05 10:01:52