Заповед за разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”

Заповед за разрешаване изработване на ПУП - Парцеларен план за и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”
З А П О В Е Д

№ ДС-ЗД-154/30.04.2013 г.


 
   На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7 от Закона за устройство на територията, задание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ и заявления с вх.№26-00-1759/14.12.2012г. и №ДС- 271/16.04.2013г. от управителя на „Интернет груп” ООД Стара Загора
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
   На „Интернет груп” ООД Стара Загора ЕИК 123050697 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I ” №93, ет. 15, представлявано от Петър Атанасов Гицов управител да възложи изработване на ПУП - Парцеларен план и специализирана план-схема за елемент на техническата инфраструктура - „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора”, с обхват съгласно представено задание - община Стара Загора и община Мъглиж.
   „Интернет груп” ООД Стара Загора притежава индивидуална лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията №113-03326/14.09.2006г. за осъществяване на далекосъобщения, чрез обществе далекосъобщителна мрежа и Удостоверение №217-05226 от 22.04.2004г. от Комисията за регулиране на съобщенията за регистрация по обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения и предоставяне далекосъобщителни услуги на територията на РБ. Дружеството има изградени локални мрежи за предоставяне на телекомуникационни услуги на населението и с реализацията на горепосочения оптичен кабел се цели значително повишаване на обема и качеството на предлаганите услуги.
   Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с настоящото разрешение се одобрява заданието по чл. 125. В него е предвидено трасето да започне от помещение „Склад” №2 собственост на дружеството, съгласно нотариален акт №150, томV, рег. №5417 от 2007г., находящо се в сграда на ул. „Евлоги Георгиев” №67 гр. Стара Загора, да продължи по съществуваща подземна тръбна мрежа, собственост на Община Стара Загора и на БТК АД / Виваком/ до кръстовището на ул.„Христина Морфова” и ул. „Хан Тервел”. За ползване на посочената тръбна мрежа има Решение №693, т.2 взето с протокол №20 от 28.03.2013г. на Общински съвет Стара Загора и писмо изх. №2591/18.04.2013г. от Виваком Българска Телекомуникационна компания АД Стара Загора.
   След кръстовището тръбната мрежа продължава до края на гр. Стара Загора, след което в сервитута на общински път IV-66032 до началото на урегулираната територия на село Хрищени, през селото, извън регулацията на същото в посока път IV-50037 ( с. Шаново - с. Люляк - с. Колена – Агробиохим и връзка с път II-66) на север в сервитута на общински път IV-66032 до кръстовището с общински път IV-50037, в сервитута на последния до началото на регулацията на село Колена, през урегулирана територия на с. Колена, в сервитута на път IV-50037 до с. Люляк, през урегулираната територия на селото, в сервитута на път IV-50037 до границата на м/у община Стара Загора и община Мъглиж с 1бр. тръба ф40мм положена успоредно на подземно кабелно трасе на „ГЛОБЪЛ КОМУНИКЕЙШЪН НЕТ” АД София, за нуждите на Държавната администрация, като трасето на новата тръбна мрежа се ситуира съгласно изискванията на Наредба №8/1999г.
   С Решение №693, т.1 взето с протокол №20 от 28.03.2013г. Общински съвет Стара Загора е дал предварително съгласие за изработване на специализирана план-схема и ПУП - Парцеларен за строеж на „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична привързаност на „Интернет груп” ООД Стара Загора, с обхват съгласно представено задание включително и в участъка попадащ в сервитута на общински път IV-66032.
   За пресичането на път I-5 ВеликоТърново – Стара Загора-Хасково след края на регулацията гр. Стара Загора по посока с.Хрищени, с писмо от 11.07.2012г. от „ГЛОБЪЛ КОМУНИКЕЙШЪН НЕТ” АД е получено съгласие да се ползва свободен капацитет в техния хоризонтален сондаж под пътя за пресичане и преминаване в обхвата на път от републиканската пътна мрежа / Разрешение № 1697 от 27.06.2008г. от Ф”Републиканска пътна инфраструктура”, дадено на „ГЛОБЪЛ КОМУНИКЕЙШЪН НЕТ” АД/. Със същото писмо е дадено съгласие за ползване и на изграденото пресичане на ж.п. линията Русе - Стара Загора - Подкова на база Заповед № РД-08-331/19.08.2008г. на Министъра на транспорта, чрез полагане на НДРЕ тръба ф40 в съществуваща стоманена тръба.
   В Община Мъглиж на около 300м. преди регулацията на с. Шаново, подземната тръбна мрежа напуска сервитута на път IV-50037, движи се около 60м успоредно на съществуващото трасе на Държавната администрация, след което в регулацията на с. Шаново по тротоари и улици оптичният кабел достига до нов кабелен шкаф монтиран в центъра на селото. С писмо изх. № 06-01-176#1 от 18.01.2013г. Кмета на община Мъглиж дава съгласие за издаване на разрешение по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за частта от трасето преминаващо през с. Шаново.
   Съгласно чл.125, ал. 6 и 7 от ЗУТ, заданието за изготвяне на проекта е внесено в Регионална инспекция по околната среда и води за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Становището на РИОСВ дадено с изх. № КОС01-282 от 31.01.13г. е, че инвестиционното предложение е извън границите на защитени зони и за реализацията му не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС.
   Проектното трасе да се съобрази със становище от 19.05.2012г. на „ГЛОБЪЛ КОМУНИКЕЙШЪН НЕТ” АД, в което са посочени изискванията на дружеството за изпълнение на проекта, както и със съгласувателно писмо на Изпълнителна агенция „Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи” към МТИТС с изх. № 0094-1724/28.06.2012г. и писмата на „VIVAKOM”, В и К ЕООД Стара Загора, EVN България Електроразпределение АД .
ПУП да бъде изработен и процедиран съобразно чл. 59, ал. 1 от ЗУТ и при спазване на действащата нормативна уредба. Да се изработи съобразно представеното задание и в съответствие с чл. 126, ал.6 от ЗУТ, чл. 62а, чл. 62в от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като неразделна част в него е регистъра на засегнатите от трасето имоти.
   Трасето да се съгласува с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство. За частта от проектното трасе попадаща в земеделски територии да се представи решение за утвърждаване на трасе съгласно чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ.
   Възложителят да съгласува проекта за ПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, с Общините, през чиято територия се преминава с оглед спазване на чл.71 и чл. 125, ал. 5 от ЗУТ и осигуряване на съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и отразяване разрешени строежи.
   Съгласно чл. 124б, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ настоящата Заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, същата не подлежи на оспорване.
 
НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ
Областен управител
Създадена: 2013-05-08 21:00:00
Променена: 2020-06-05 08:38:51