Заседава Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Заседава Звеното за

Работно заседание на Звеното за мониторинг и оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2016 г. се проведе днес в сградата на Областна администрация Стара Загора. Целта на заседанието бе да се направи подбор на инструментариум за набиране на информация, необходима за изготвяне на мониторингов доклад за 2014 година, да се разпределят оперативните задачи между членовете на Звеното и да се изготви времеви график за мониториране на конкретни социални услуги за 2014 година. Заседанието се председателства от д-р Тунджай Йозтюрк, зам.-областен управител и председател на ЗМО. Присъстваха всички членове на ЗМО: д–р Антония Тодорова – община Стара Загора, Димо Димов – Мениджър стратегическо развитие и планиране в СНЦ „Самаряни”, Борислав Иванов – Координатор по проект РСППСУРР, Звезделина Шишкова - Координатор по проект РСППСУРР, Венета Хаджийска – мл. експерт в Областна администрация Стара Загора и Гинка Григорова - главен експерт в РДСП.
ЗМО е структурирано със заповед № РР-ЗД- 287/02.10.2014 г. на Областния управител на област Стара Загора.

Създадена: 05.11.2014 г.
Последна редакция: 05.11.2014 г.