Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Казанлък

Живка Аладжова върна

 

Областният управител Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Казанлък поради неспазване на разпоредбата на Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет Казанлък.
В изпълнение на своите правомощия Общински съвет Казанлък приема отчета за касовото изпълнение на Бюджета и Извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г.
Според разпоредбата на Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет Казанлък, председателят на Общинския съвет организира публично обсъждане на отчета от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Такова обсъждане нито е обявено, нито е проведено. По този начин не са спазени и разпоредбите на Закона за публичните финанси и на Закона за общинския дълг.
В случая Общински съвет Казанлък приема решение, постановено в съществено нарушение на Наредба № 28 и на цитираните по-горе закони.

Създадена: 13.06.2014 г.
Последна редакция: 13.06.2014 г.