Живка Аладжова върна решение на Общински съвет Казанлък

Живка Аладжова върна

 

Със заповед на областния управител Живка Аладжова бе върнато решение на Общински съвет Казанлък. То се отнася за отделяне на част от поземлен имот в град Крън за образуване на нов поземлен имот и обявяване на отделения имот за частна общинска собственост. Общинският съвет изразява и предварително съгласие за промяна на предназначението на отделения имот от „Земеделска земя” с начин на трайно ползване „Пасище, мера” с конкретно предназначение „За спортни дейности”. В тази връзка се разрешава и изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП), план за регулация и застрояване на отделения имот с цел промяна на неговото предназначение.
В приетото решение за промяна на предназначението на отделения имот от „Пасище, мера” в „За спортни дейности” не е приложен инвестиционен проект и не е посочен срока на валидност на предварителното съгласие за промяна на предназначението на отделения имот, каквото е изискването на чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Създадена: 15.05.2014 г.
Последна редакция: 15.05.2014 г.