Покана за провеждане на консултации за състав на РИК Стара Загора

П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за състав на РИК Стара Загора за произвеждане на изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.

 

С Указ № 9 на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г. е определен 4 април 2021 г. за дата на произвеждане на Избори за Народно събрание.

На основание чл. 60, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1966-НС/28.01.2021 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката и произвеждането на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г., Ви каня на 05.02.2021 г. от 11,00 часа в конферентната зала на ет.2 на Областна администрация Стара Загора за провеждане на  консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс  консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 44-тото Народно събрание на Република България партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, в консултациите може да участват и други партии и коалиции.

 При провеждане на консултациите е необходимо да представите:

  1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.01.2021 г.(датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);
  5. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.
  6.  Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 23-НС от изборните книжа)

Съставът на РИК Стара Загора е със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.

Настоящата покана можете да намерите на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора на адрес https://www.sz.government.bg/ , както и на таблото за обяви в Областна администрация Стара Загора.

Приложение:

1. Декларация от лицата, предложени за членове на РИК

2. Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК

3. Решение № 1970-НС от 01.02.2021 г. на ЦИК, относно поправка на Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. 

4. Писмо-покана

 

С уважение,

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-02-01 09:01:56
Променена: 2021-04-15 02:32:21