Заповед АК-02-З9-34 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Павел баня за 2019 г.

Заповед АК-02-З9-34 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Павел баня за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№  АК-02-З9-34

 

Стара  Загора     31.10.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Павел баня

 

   С В И К В А М:   

 

Първото заседание на новоизбрания общински съвет Павел баня на 08.11.2019 г. от 10,00 часа, при следния дневен ред:

 1. Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Павел баня и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Павел баня, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3. Избиране на Председател на Общински съвет Павел баня.

 

   Н А Р Е Ж Д А М:

 

   I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Павел баня:

     1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

     2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Павел баня;

 II. Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет Павел баня да се открие и ръководи от най- възрастния общински съветник до избиране на председател на съвета..

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Павел баня и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Павел баня и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА / П /

Областен управител 

 

Създадена: 2019-11-01 11:01:01
Променена: 2021-06-22 22:19:06