Заповед АК-02-ЗД-29 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Мъглиж за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-29 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Мъглиж за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№  АК-02-ЗД-29

 

Стара  Загора    31.10.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Мъглиж

 

   С В И К В А М:   

 

Първото заседание на новоизбрания общински съвет Мъглиж на 06.11.2019 г. от 13,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Мъглиж и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Мъглиж, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3. Избиране на Председател на Общински съвет Мъглиж.

 

    Н А Р Е Ж Д А М:

 

      I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Мъглиж:

     1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

     2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Мъглиж;

     II. Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет да се открие и ръководи от най-възрастния общински съветник до избиране на председател на съвета.

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Мъглиж и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Мъглиж и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА /П/ 

Областен управител 

Създадена: 2019-11-01 11:03:35
Променена: 2021-05-16 11:00:49