Заповед АК-02-ЗД-31 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Стара Загора за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-31 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Стара Загора за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№ АК-02-ЗД-31

 

Стара  Загора     31.10.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Стара Загора

 

 С В И К В А М:  

 

 Първото заседание на новоизбрания общински съвет Стара Загора на 07.11.2019 г. от 10,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Стара Загора и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Стара Загора, за което същите да подпишат клетвен лист;

3. Избиране на Председател на Общински съвет Стара Загора.

 

  Н А Р Е Ж Д А М:

 

          

  I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Стара Загора:

 1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

 2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Стара Загора;

 II. Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет да се открие и ръководи от най-възрастния общински съветник до избирането на председател на съвета.

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Стара Загора и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Стара Загора и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА /П/

Областен управител 

 

Създадена: 2019-11-01 10:42:34
Променена: 2021-06-22 22:29:11