Заповед АК-02-ЗД-32 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-32 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Николаево за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№АК-02-ЗД-32

 

Стара  Загора  31.10.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия  Николаево

 

     С В И К В А М:   

 

Първото заседание на новоизбрания общински съвет Николаево на 07.11.2019 г. от 15,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Николаево и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Николаево, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3.  Избиране на Председател на Общински съвет  Николаево.

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

   I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Николаево:

  1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

  2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Николаево;

  II. Съгласно чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет да се открие и ръководи от най-възрастния общински съветник до избиране на председател на съвета.

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Николаево и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Николаево и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА /П/

Областен управител 

Създадена: 2019-11-01 11:06:03
Променена: 2021-05-16 13:06:45