Заповед АК-02-ЗД-33 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Раднево за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-33 от 31.10.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Раднево за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№ АК-02-ЗД-33

 

Стара  Загора  31.10.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Раднево

    С В И К В А М:   

 

 Първото заседание на новоизбрания общински съвет Раднево на 08.11.2019 г. от 15,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Раднево и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Раднево, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3. Избиране на Председател на Общински съвет Раднево.

 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

   I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Раднево:

  1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

Създадена: 2019-11-01 10:55:13
Променена: 2021-06-22 23:06:01