Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-37 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Опан  за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№ АК-02-ЗД-37

 

Стара  Загора  04.11.2019 г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1, 2 и 3, чл.30, ал.1 и чл.38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и предвид резултатите от гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, проведено на 27 октомври 2019 г., обявени от Общинска избирателна комисия Опан

 

 С В И К В А М:   

 

 Първото заседание на новоизбрания общински съвет Опан на 11.11.2019 г. от 14,00 часа, при следния дневен ред:

 1.  Връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници и кметове;

 2. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, новоизбрания кмет на Община Опан и новоизбраните кметове на кметства на територията на община Опан, за което същите да подпишат клетвен лист;

 3. Избиране на Председател на Общински съвет Опан.

 

   Н А Р Е Ж Д А М:

 

    I. На Временно изпълняващия длъжността Кмет на община Опан:

    1. Да създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на Първото заседание на новоизбрания общински съвет, в съответствие с действащото законодателство;

    2. Да уведоми и покани за участие в заседанието новоизбраните общински съветници и кметове съгласно решенията на ОИК Опан;

    II. Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.3 от ЗМСМА първото заседание на новоизбрания общински съвет да се открие и ръководи от най- възрастния общински съветник до избиране на председател на съвета.

 Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Опан и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

 Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Опан и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА  /П/

Областен управител 

Създадена: 2019-11-05 12:22:18
Променена: 2021-05-16 11:54:12