Заповед №ДС-ЗД-280 от 12.09.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПДС в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108

Заповед №ДС-ЗД-280 от 12.09.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – ПДС в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108

ЗАПОВЕД

№ДС – ЗД – 280

гр. Стара Загора                 12.09.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, заявление с вх. №ДС-7 от 04.09.2017 г. и Протокол №22 от 08.09.2017 г. от заседание на постоянната комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-95 от 07.03.2017 г. на Областния управител

 

НАРЕЖДАМ:

 

 1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:

Свободна площ от 5 (пет) кв.м, съставляваща част от покрива на високото тяло от сградата на Областна администрация Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108 (сто и осем), представляваща по КККР на града СГРАДА с идентификатор 68850.516.15.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет, точка, две), с функционално предназначение: Административна, делова сграда, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68850.516.15 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, петнадесет), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

Имотът представлява част от сграда, актувана с АДС (публична) №344/19.11.1999 г.

 1. Срок за отдаване под наем: Имотът се отдава под наем за срок от пет години.
 2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
 3. Първоначална тръжна месечна наемна цена: 168 лв. (сто шестдесет и осем лева), без включен ДДС.
 4. Начин на плащане и срок: наемната цена се заплаща всеки месец по банков път до 5–то число на текущия месец по сметка на Областна администрация Стара Загора.
 5. Търгът да се проведе на: 18.10.2017 г. (сряда) от 10,00 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108.
 6. Депозит за участие: 100 лв. (сто лева). Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.
 7. Цена на тръжната документация: 120 лв. (сто и двадесет лева), с включен ДДС. Сумата се внася по сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF.

Тръжните книжа се получават в стая №506, етаж 5, всеки работен ден от 18.09.2017 г. до 17.10.2017 г. (включително) след представяне на документ за платена цена.

 1. Заявления за участие се приемат в деловодството на Областна администрация Стара Загора всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа от 18.09.2017 г. до 17.10.2017 г. (включително).
 2. Оглед на обекта се извършва от 02.10.2017 г. до 06.10.2017 г. (вкл.) от 9,00 часа до 17,30 часа, след предварителна заявка в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АКРРДС) в Областна администрация Стара Загора.

За по-голяма оперативност: телефон: (042) 613 256 – Катя Ганчева – Главен експерт РДС в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Стара Загора.

 1. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, описан подробно в т. 1 от настоящата заповед.

 

МОТИВИ:

 

Отдаването под наем на част от имота – публична държавна собственост ще позволи по-доброто му стопанисване и управление в изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ЗДС във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС. По отношение на гореописания имот няма постъпили други искания от ведомства по реда на чл. 15 от ЗДС.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-09-15 07:48:32
Променена: 2021-06-22 23:17:37