Заповед №ДС-ЗД-281 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост: ПИ №000414 по КВС на землище с. Мирово

Заповед №ДС-ЗД-281 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна държавна собственост: ПИ №000414 по КВС на землище с. Мирово

ЗАПОВЕД

№ДС – ЗД – 281

гр. Стара Загора                 14.09.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Протокол от 12.09.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-254 от 07.08.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

           „ИН СТРОЙ КОМ – ГЕОРГИЕВИ“ ООД, ЕИК 123748694, със седалище и адрес на управление: с. Загоре, п.к. 6095, община Стара Загора, област Стара Загора, … за спечелило търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост, а именно:

            Свободна площ от 5,000 дка (пет дка), обособена в източната част на незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000414 (нула, нула, нула, четири, едно, четири) по КВС на землище с. Мирово, с ЕКАТТЕ 48372, община Братя Даскалови, област Стара Загора, целият с площ 8,742 дка (осем дка седемстотин четиридесет и два кв.м), с начин на трайно ползване: Др. сел. ст. тер., с категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници: Имот №000227 – Отводнит. канал; Имот №000367 – Насип; Имот №000374 – Пасище, мера; Имот №000121 – Полски път (Скица №К02260 от 29.05.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – с. Братя Даскалови).

            За имота е съставен АДС (частна) №8787/13.06.2017 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Чирпан с вх. рег. №2795 от 16.06.2017 г., Акт №15, том 10, н.д. №1816.

  1. Срок за отдаване на имота под наем: ДЕСЕТ години;
  2. Предназначение на имота: ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
  3. Имотът се отдава под наем за сумата от: 455 лв. (четиристотин петдесет и пет лева), без включен ДДС, представляваща достигнатата на търга годишна наемна цена; Годишната наемна цена, с включен ДДС, е в размер на: 546 лв. (петстотин четиридесет и шест лева), т.е. пропорционалната месечна наемна цена, с включен ДДС, е в размер на: 45,50 лв. (четиридесет и пет лева, петдесет стотинки).
  4. В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на връчване на заповедта „ИН СТРОЙ КОМ – ГЕОРГИЕВИ“ ООД, ЕИК 123748694, представлявано от Управителя ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ, следва да заплати:

4.1. по банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG33UNCR75273387349938, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА – UNCRBGSF, сумата от: 91 лв. (деветдесет и един лева), представляваща: определената в чл. 8 от наемния договор гаранция, равна на две месечни наемни вноски.

4.2. по банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” – UNCRBGSF, сумата от: 136,50 лв. (сто тридесет и шест лева, петдесет стотинки), представляваща: определената в т. 3 пропорционална месечна наемна цена, с включен ДДС, за оставащите 3 месеца от текущата календарна 2017 г.*

*Съгласно раздел VІІІ, т. 1 от утвърдените условия за провеждане на търга, дължимото плащане по т. 4.2 е приспаднато от внесения депозит в размер на: 200 лв. (двеста лева). Разликата от 63,50 лв. (шестдесет и три лева, петдесет стотинки) да се възстанови на „ИН СТРОЙ КОМ – ГЕОРГИЕВИ“ ООД, ЕИК 123748694, с. Загоре, община Стара Загора.

 

За извършеното плащане да се представят незабавно съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок.

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи писмен договор за отдаването под наем на имота – обект на търга, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 4 от ППЗДС.

Предаването и приемането на имота да се извърши с предавателно – приемателен протокол.

Ако спечелилият търга участник не извърши дължимото плащане в срока по т. 4, приема се, че се е отказал от сключването на договора за наем, като внесеният от него депозит се задържа.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на Областна администрация  Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-09-15 13:46:14
Променена: 2021-06-22 22:06:02